Przetargi.pl
Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w formie karnetów imiennych

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3592048 , fax. 32 3592048
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12 12
  40-007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3592048, fax. 32 3592048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w formie karnetów imiennych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w formie karnetów imiennych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. lub do wyczerpania kwoty, na jaką zostanie zawarta umowa. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni: 1) dostęp do korzystania z minimum 250 obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, obligatoryjnie w następujących miastach: a) Katowicach, b) Chorzowie, c) Sosnowcu, d) Cieszynie. 2) dostęp do co najmniej następujących zajęć sportowo-rekreacyjnych w jednym obiekcie jednocześnie: a) siłowni, wyposażonej w minimum 5 spośród następujących urządzeń: rowery, bieżnie, rowery spinningowe, rowery treningowe, orbiterki, steppery, ergometry wioślarskie do treningu wytrzymałościowego (cardio), atlasy do ćwiczeń, sztangi, ławki treningowe, hantle, worki bokserskie oraz b) zajęć fitness, takich jak: pilates, yoga, aerobik, TBC, zumba itp. 3) wystawi imienne karnety dla pracowników Zamawiającego, które umożliwią dostęp do usług określonych w pkt 2). 5. Zamawiający zakupi nie więcej niż 1500 karnetów, które będą dostarczane bezpłatnie przez Wykonawcę etapami, według list sporządzanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 920000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach