Przetargi.pl
Świadczenie usług społecznych w Gminie Adamówka w okresie od 11 lipca 2022r. od 31 lipca 2023r. w ramach dwóch pakietów usług społecznych określonych w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE ogłasza przetarg

 • Adres: 37-534 Adamówka, 97
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166229001 , fax. 166229001
 • Data zamieszczenia: 2023-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE
  97
  37-534 Adamówka, woj. podkarpackie
  tel. 166229001, fax. 166229001
  REGON: 650003475
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług społecznych w Gminie Adamówka w okresie od 11 lipca 2022r. od 31 lipca 2023r. w ramach dwóch pakietów usług społecznych określonych w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PAKIET USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH +:REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU: wsparcia osóbz niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, usług zdrowotnych, opiekuńczych oraz wsparcia opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie usług społecznych: asystent osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytchnieniowa.REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU: wsparcia osóbz niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności oraz reintegracji społeczno‐zawodowej poprzez organizację i prowadzeniew miejscowościach: Adamówka, Cieplice, Dobcza, w lokalach gminnych wskazanych przez Zamawiającego – trzech Klubów Seniora, zapewniających 15, 15 i 15 miejsc, oferujących następujące usługi społeczne: poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo edukacyjne, warsztaty tematyczne w zakresie rozwoju zainteresowań, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja społeczna i międzypokoleniowa.PAKIET USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI +REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez organizację i prowadzenie w miejscowościach: Adamówka, Krasne, Majdan Sieniawski, w lokalach gminnych wskazanych przez Zamawiającego – trzech Placówek Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej, zapewniających 15, 15 i 15 miejsc, oferujących następujące usługi społeczne w ramach funkcji opiekuńczej: zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, a także w zależności od indywidualnych potrzeb - w ramach formy specjalistycznej organizacja zajęć: socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, socjoterapii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach