Przetargi.pl
Świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego systemu wentylacji i klimatyzacji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie

Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 718 09 07; 718 09 00 , fax. 81 718 09 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
  ul. Artura Grottgera 2
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 718 09 07; 718 09 00, fax. 81 718 09 01
  REGON: 06174302100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lcklubelskie.pl; https://lck.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego systemu wentylacji i klimatyzacji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego systemu wentylacji i klimatyzacji Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonywanie usługi, o której mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: - Pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, - Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie publiczne (wymienionych z nazwy/firmy z określeniem adresu siedziby). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę będącego pełnomocnikiem (jeśli pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z Wykonawców). Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest dołączyć do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie oryginału) zgodnie z propozycją treści zobowiązania zamieszczoną w załączniku nr 9 do SIWZ. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach