Przetargi.pl
Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, na trasach krajowych i zagranicznych dla potrzeb Instytutu Kolejnictwa.

Instytut Kolejnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 04-275 Warszawa, J. Chłopickiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 731 300 , fax. 226 107 597
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kolejnictwa
  J. Chłopickiego 50
  04-275 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 731 300, fax. 226 107 597
  REGON: 16382785000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolwj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, na trasach krajowych i zagranicznych dla potrzeb Instytutu Kolejnictwa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych oraz trasach europejskich i poza Europą, dla potrzeb Instytutu Kolejnictwa, wraz z ich dostarczaniem do siedziby Zamawiającego albo w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Strony. 2.) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia sprzedaży biletów, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, na podstawie zlecenia przekazanego na piśmie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie; b) przedstawiania Zamawiającemu nie później niż w ciągu 4 godzin od złożenia zlecenia co najmniej 2 wariantów przelotów (jeżeli istnieje taka możliwość), z uwzględnieniem warunków podróży określonych przez Zamawiającego, w tym jednej bezwzględnie najtańszej (np. tanie linie), z podaniem czasu trwania podróży, jej trasy i warunków (standardu), a w przypadku połączeń wieloetapowych – szczegółowych danych dotyczących czasu i miejsca zmiany linii lotniczych oraz terminu dokonania ostatecznej rezerwacji. Wykonawca dokona optymalnego wyboru przewoźnika oraz trasy pod względem ceny czasu trwania podróży; c) dostarczania w sytuacji nagłej, zgodnie z decyzją Zamawiającego, biletu do siedziby Zamawiającego albo do własnego punktu obsługi klientów na lotnisku, ewentualnie do punktu sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika, który realizuje przelot, niezwłocznie od momentu złożenia zlecenia; d) informowania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach; e) przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacji dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, a w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych. 3.) W sytuacjach niedających się przewidzieć wcześniej, Zamawiający może odwołać rezerwację, zmienić trasę lub termin podróży, ale nie później niż na 24 godziny przed planowanym odlotem. Jeżeli zmiana trasy i rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania udokumentowanej różnicy w cenie. 4.) Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia, w tym warunki płatności, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 5.) W okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. Instytut Kolejnictwa zakupił bilety lotnicze krajowe i zagraniczne na kwotę 276 084,56 zł brutto. Wartość powyższa obejmuje koszty związane z rezerwacją, sprzedażą, dostarczaniem i wystawieniem biletów, łącznie z ceną biletów wynikającą z taryfy przewoźnika. 6.) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia w podanej powyżej wysokości. 7.) Wykonawca w ramach świadczonej usługi będzie zobowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ÷ 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 2.) W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4.) Wymagania dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia oraz Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały opisane w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2.) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach