Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych z przekazaniem do używania kompletów pościeli dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z najmem pomieszczenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 834 132 267 , fax. 834 132 200
 • Data zamieszczenia: 2019-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Wisznicka 111
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 834 132 267, fax. 834 132 200
  REGON: 30840700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozrp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych z przekazaniem do używania kompletów pościeli dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z najmem pomieszczenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych z przekazaniem do używania kompletów pościeli dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z najmem pomieszczenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85112000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VIII. WADIUM: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000zł (słownie złotych; dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert 3. Warunki wniesienia wadium - wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Nie zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) być wystawione na Zamawiającego, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim [adres: ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski]; 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP; 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku bankowego PKO BP 56 1020 1260 0000 0402 0108 1033 z dopiskiem: - Wadium do przetargu pn. ,, na świadczenie usług pralniczych z przekazaniem do używania kompletów pościeli dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim wraz z najmem pomieszczenia” Znak sprawy: 23/2019/PN 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 5, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Zamawiający dopuszcza składanie do oferty dokumentów z Rozdz. VIII ust. 3 pkt 2-5 tylko w formie oryginałów. Dowody wniesienia wadium należy umieścić w ofercie. 8. Warunki zwrotu wadium - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 3) pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy; 5) Potwierdzenie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną