Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

Szpital Lipno sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. Nieszawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 880 414 , fax. 542 880 280
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Lipno sp. z o. o.
  ul. Nieszawska 6
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 880 414, fax. 542 880 280
  REGON: 34057205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pralniczych polegających na: a) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej i kolorowej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, pokrowce), bielizny operacyjnej zielonej i niebieskiej, obszyć parawanów, firanek i zasłon, b) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, pidżam, szlafroków, odzieży i bielizny operacyjnej zielonej i niebieskiej, ubrań roboczych, c) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami, d) czyszczeniu chemicznym odzieży która ze względu na skład surowcowy nie może być poddana praniu wodnemu, e) dezynfekcji komorowej materacy, poduszek, kocy, kołder, f) suszeniu, g) maglowaniu, h) prasowaniu, i) sortowaniu, j) automatycznym składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej, k) automatycznym składaniu bielizny fasonowej, l) pakowaniu, m) odbiorze i dostawie oraz transporcie od i do Zamawiającego, n) oznakowaniu bielizny fasonowej Zamawiającego w sposób umożliwiający automatyczne sortowanie na oddział, rodzaj i pracownika oraz archiwizowanie danych o ilości prań, o) naprawach krawieckich (m.in. przyszywanie guzików, zszywanie uszkodzonej odzieży i pościeli, wszywanie zamków błyskawicznych, itp.) Szacowane ilości roczne asortymentu przeznaczone do prania: • bielizna szpitalna - 91 000 kg • odzież cywilna pacjentów - 3 000 kg 2. Standardy jakościowe 1) Pralnia wykonawcy, w której będą wykonywane usługi musi spełniać wymogi aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach. 2) Wykonawca musi używać w procesie prania odpowiednie środki piorące w zależności od stopnia zabrudzenia bielizny i odzieży. Pranie odzieży cywilnej powinno zachodzić w kąpieli piorąco-dezynfekcyjnej w temperaturze do 40 ºC. Wykonawca musi posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny na środki piorące używane w procesie prania. 3) Wykonywanie usługi pralniczej przez Wykonawcę następować będzie w terminie 24 godzin od momentu odbioru bielizny i odzieży. Odbiór brudnej bielizny, odzieży odbywać się będzie od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 13:00. 4) Transport bielizny musi odbywać się samochodami z podzielonymi skrzyniami ładunkowymi na komory zamknięte lub osobnymi samochodami do bielizny czystej i brudnej posiadającymi aktualne pozytywne opinie stacji sanitarnej. 5) Odbioru przedmiotu zamówienia o którym mowa w §1 ust. 1 dokonywać będzie upoważniony na piśmie, pracownik Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na okres trwania umowy 4 szt. wózków transportowych do składowania brudnej odzieży i bielizny. 7) Bielizna czysta podczas transportu do szpitala musi być zabezpieczona workami foliowym posiadającymi atest PZH lub równoważny, a dodatkowo w odpowiednich do rodzaju przewożonej odzieży pojemnikach lub workach płóciennych przeznaczonych do przewozu bielizny. 8) Bielizna czysta fasonowa dostarczana będzie na wieszakach zabezpieczonych workiem foliowym (pokrowcem), materace zabezpieczone będą workiem foliowym, posiadającymi atest PZH lub równoważny, przed wtórnym zakażeniem, zabrudzeniem. 9) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu odpowiednią ilość worków foliowych do transportu brudnej bielizny. 10) Wykonawca zobowiązany jest dokumentować potwierdzenia jakości prania i transportu, przedstawiając wyniki badań m.in. wymazy czystościowe z bielizny do kontroli przez Zamawiającego. 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli warunków prania i transportu bielizny bez uprzedzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowo badań mikrobiologicznych (co najmniej jeden raz na kwartał). Odciski płytkowe lub w formie wymazów. 13) Po zakończonym procesie suszenia bielizny nie powinno być na niej drobnoustrojów chorobotwórczych. Próby powinny być pobierane z różnych miejsc. 14) Wykonawca prowadzi dokumentację z wykonywanych badań oraz innych czynności z zakresu kontroli jakości wykonywanych usług. 15) Wykonawca dostarcza zamawiającemu wyniki badań mikrobiologicznych przynajmniej jeden raz na kwartał. 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli i badań czystości mikrobiologicznej bielizny w dowolnym czasie, dokonanych przez Zamawiającego bądź zlecony przez niego podmiot trzeci, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku dodatnich wyników wykonawca każdorazowo ponosi pełne koszty badań. 17) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przekazania protokołu dezynfekcji i mycia pojazdu przeznaczonego do transportu bielizny. 18) Wykonawca zapewnia możliwość osobnego prania wydzielonej bielizny oznaczonej: NOWORODKI, BIELIZNA SKAŻONA MATERIAŁEM BIOLOGICZNYM. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98311200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach