Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 641 32 12 , fax. 0-32 641 32 12
 • Data zamieszczenia: 2020-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  Aleja 1000-lecia
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 0-32 641 32 12, fax. 0-32 641 32 12
  REGON: 34489940000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.olkusz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 27 osób objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w okresie od podpisania umowy (lecz nie wcześniej niż od 04.01.2021r. do 31.12.2021r. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych osób o 15. Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości osób, którym przysługuje taki posiłek, a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłku w opakowaniu jednorazowym dla planowanej ilości osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Przygotowanie posiłku może odbywać się w kuchni wykonawcy a wydanie posiłku będzie odbywać się w minimum 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę położonych - jeden w centrum Olkusza, a drugi w obrębie osiedla „ Pakuska” . Punkty wydawania posiłków winny spełniać warunki sanitarne konieczne do wykonywania zamówienia. Wykonawca winien zapewnić personel do wydania posiłków. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków. Wykaz osób zakwalifikowanych do żywienia przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia. Wydawanie posiłków będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 13-tej do 15-tej. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki (zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020r. poz. 2021 ) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID. Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego. Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada: - posiadają zaświadczenie właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej o wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lokalu gastronomicznego z usługami cateringowymi i środka transportu Wykonawcy przy użyciu, których będzie realizował przedmiot umowy, - posiadają zaświadczenie właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej o wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej punktów, w których wydawane będą posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku, przy użyciu, których Wykonawcy będzie realizował przedmiot umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach