Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Radomiu dla JW 4938 w 2016 r

Jednostka Wojskowa 4938 ogłasza przetarg

 • Adres: 26-603 Radom, ul. Sadków 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 511 500 , fax. 261 511 300
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4938
  ul. Sadków 9 9
  26-603 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 261 511 500, fax. 261 511 300
  REGON: 14267631600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.42blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Radomiu dla JW 4938 w 2016 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska w Radomiu z wykorzystaniem niżej wymienionych metod: 1) metody pirotechnicznej (pistolet hukowy z racami świetlno-akustycznymi - będącego na wyposażeniu i w użyciu WYKONAWCY i armatki hukowej będącej na wyposażeniu i w użyciu kompanii obsługi lotniska; 2) metody biosonicznej (głosy, dźwięki płoszące ptaki z wykorzystaniem montowanego na samochodzie lub przenośnego megafonu będącego na wyposażeniu i w użyciu kompanii obsługi lotniska; 3) metody sokolniczej z zastosowaniem ptaków drapieżnych (minimalna wymagana obecność czterech ptaków drapieżnych (sokół, jastrząb) na terenie lotniska - 5 dni w tygodniu); 4) inne, dozwolone prawnie metody zaproponowane przez sokolnika/specjalistę, które będą efektywne w danej lokalizacji w odniesieniu do określonych gatunków ptaków/zwierząt (np. metoda Border Collie, zastosowanie środków chemicznych czy też elementów odstraszania wizualnego będących własnością WYKONAWCY) -w przypadku zagrożenia dla ruchu lotniczego obejmującego głównie gatunki ptaków, których odstraszanie metodą sokolniczą jest nieefektywne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 776000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość ptaków drapieżnych (sokół, jastrząb)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.42blsz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach