Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą).

Sąd Okręgowy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5359164 , fax. 081 5359164
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Lublinie
  ul. Krakowskie Przedmieście 43 43
  20-076 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5359164, fax. 081 5359164
  REGON: 00032295600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lublin.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w zakresie odbierania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym (do każdego miejsca w kraju i za granicą).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe oraz usługi kurierskie świadczone na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Lublinie, zgodnie z załączonym formularzem ilościowo - wartościowym. 2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: a) nadawanie przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych, w obrocie krajowym i zagranicznym - zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych, b) usługi komplementarne do przesyłek rejestrowanych, c) zwracanie przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom d) świadczenie usług kurierskich krajowych i zagranicznych - odbiór za każdorazowym potwierdzeniem nadania, jednak dokumentem potwierdzającym nie musi być rejestr Zamawiającego, tylko dokument przewozowy nakładu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: - 3000 zł. ( słownie: trzy tysiące zł.) przed upływem terminu składania ofert . 2. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. Jeżeli wadium ma formę gwarancji lub poręczenia, Zamawiający zaleca jego składanie w oryginale. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy pozostawienie oryginału w posiadaniu Wykonawcy może uniemożliwiać Zamawiającemu dochodzenie roszczeń przysługujących z gwarancji-poręczenia oraz jeżeli stwarza to zagrożenie wygaśnięcia-odwołania ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia interesu Zamawiającego. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę-osoby uprawnioną-uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: lublin.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach