Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2020

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 944 950 , fax. 413 944 965
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Wiśniowa 10
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 944 950, fax. 413 944 965
  REGON: 29101936000010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w roku 2020. 2.Przez Wykonawcę – Operatora rozumie się przedsiebiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej. 3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 2) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 3) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 4) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, 5) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 6) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym, 7) przesyłki w obrocie zagranicznym dotyczyć będą krajów europejskich i pozaeuropejskich, 8) format 1 to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm, 9) format 2 to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm, 10) format 3 to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm, 11) paczki pocztowe GABARYT A - to paczki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć" długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm, 12) paczki pocztowe GABARYT B - to paczki o wymiarach: MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm, MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm, 4. Odbiór przesyłek i paczek dokonywany będzie z siedziby Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa od poniedziałku do piątku w dniach i pracy urzędu (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), pomiedzy godziną 13.00, a 14.00. 5. Odbioru będzie dokonywał upoważniony przedstawiciel Wykonawcy za potwierdzeniem. 6. Nadanie przesyłek będzie następować w dniu ich dostarczenia do Wykonawcy. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo pocztowe i aktów wykonawczych do niej. 7. Przesyłki będą dostarczane przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował placówkami pocztowymi na terenie każdej gminy lub gminy sąsiedniej w Polsce, gdzie możliwy jest odbiór niedoręczonych pod wskazany adres przesyłek (awizowanych). 8. W ramach świadczenia usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych rejestrowanych za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) Wykonawca będzie realizował doręczanie przesyłek w trybie określonym przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 9. Tryb doręczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru o których mowa w pkt 8: a) Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, b) w przypadku nieobecności adresata przesyłki rejestrowanej Wykonawca przechowa przesyłkę w swojej placówce przez okres 14 dni; przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę; termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia; w przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka będzie awizowana powtórnie, poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia; po upływie 14 dniowego terminu odbioru Wykonawca zwróci przesyłkę do zamawiającego z podaniem przyczyny niedoręczenia adresatowi. 10. Zamawiający wyraża zgodę na układ graficzny zwrotek w zależności od druku potwierdzenia danego Wykonawcy, akceptowany na etapie umowy. W odniesieniu do przesyłek nadawanych i doręczanych w trybie specjalnym (kpa, ordy nacja podatkowa itp.) Zamawiający będzie wykorzystywał własne druki zwrotnego potwierdzenia odbioru. 11. Ze względu na szczególne znaczenie dla Zamawiającego doręczeń, o których mowa w pkt 8 Wykonawca jest zobowiązany usługi te realizować i dokumentować prawidłowo. 12. Zamawiający zobowiązuje się do: a) opakowania przesyłek listowych w sposób umożliwiający Wykonawcy ich doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia, b) umieszczania na przesyłkach nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podawanym jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, zwrotne potwierdzenie odbioru), umieszczanie nadruku- pieczątki z pełną nazwą i adresem Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki oraz oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą, c) uporządkowania przesyłek do nadania: ich posortowanie wg kategorii, przedziałów wagowych i rozmiarów, przekazaniu zgodnie z kolejnością wpisów w pocztowej książce nadawczej, d) sporządzania w dwóch egzemplarzach pocztowej książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawień ilościowo – wartościowych dla przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych będących podstawą do wzajemnych rozliczeń. 13.W formularzu cenowym wskazano szacunkowe ilości przesyłek pocztowych w celach obliczenia wartości ofert składanych przez Wykonawców oraz ich porównania przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Szacunku dokonano przy zachowaniu maksymalnej rzetelności i staranności.Faktyczna ilość usług oraz ich zakres rodzajowy będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego, których nie można szczegółowo określić w momencie wszczęcia i prowadzenia niniejszego postępowania i mogą się różnić od podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w wynikające ze zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji zamówienia. 14. Terminy doręczenia przesyłek pocztowych: zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 545 z późn.zm.). 15. Ilości wskazane w druku „Arkuszu cenowym", są wielkościami orientacyjnymi na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 16. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizacje usługi w wielkościach podanych w tabeli. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu. 17. Świadczone usługi rozliczane będą w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT wraz ze specyfikacją wykonanych usług, płatną przelewem w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 18. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo pocztowe wymaga, aby osoby, które będą wykonywać czynności doręczenia przesyłek listowych oraz paczek pocztowych w obrocie krajowym zatrudnione były przez Wykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn.zm.), które będą wykonywać czynności doręczania przesyłek listowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego w zakresie dostarczania i odbierania przesyłek z siedziby Zamawiającego. W tym celu Wykonawca w dniu podpisania umowy musi wskazać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy dla wskazanego wyżej obszaru. 19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego. 2.Warunki udziału w postępowaniu: 1)kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Określenie warunków: Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności pocztowej na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranicą na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2188 z późn. zm.). Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłozy kserokopie w/w dokumentu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich Wykonawców, na etapie składania ofert: 1) oferta na formularzu ofertowym, wypełniona w każdym elemencie i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ; 2) arkusz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ, 3) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 4), 4) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. Nr 4a), 5) zaparafowany wzór umowy (zał. Nr 3), 6) pełnomocnictwa – jeżeli są wymagane. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wymagane od wszystkich Wykonawców, które stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożoniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy najwyżej ocenionego, składane na żądanie Zamawiającego: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1, 2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: - koncesja, zezwolenie lub licencja - dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 3) w celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego: - wykaz usług wykonanych lub wykonywanych. Zamawiający działając na podstawie art.26, ust.2 ustawy wezwie wykonawcę do złożenia ww. dokumentów w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie. 4.Wykonawcy zagraniczni: 1)jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8. Dokumenty lub oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców składających ofertę wspólną i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia własnoręcznym podpisem. 9. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianiem opisanego przez Zamawiającego warunku. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach