Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2021 roku.

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 545 300 , fax. 672 545 328
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
  ul. Ratuszowa 5
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 672 545 300, fax. 672 545 328
  REGON: 52696600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wronki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Wronki w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5,64-510 Wronki w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2020.1041 t.j.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz międzynarodowych przepisów pocztowych oraz innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem postępowania. 1)Przedmiotem umowy są usługi pocztowe: 1. W obrocie krajowym: A) ekonomiczne i priorytetowe: a) przesyłki listowe nierejestrowane, b) przesyłki listowe wartościowe, c) przesyłki listowe rejestrowane, d) paczki pocztowe, 2. W obrocie zagranicznym: A) przesyłki listowe nierejestrowane (priorytetowe), B) przesyłki listowe rejestrowane (priorytetowe), 2)Przez przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe rejestrowane i nie rejestrowane. 3)Przesyłka nierejestrowana to przysyłka przyjęta bez pokwitowania odbioru i bez opatrzenia numerem nadawczym. 4)Przesyłki zwykłe ekonomiczne - przesyłka listowa nie rejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, 5)Przesyłki zwykłe priorytetowe - przesyłka listowa nie rejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii. 6)Przesyłka rejestrowana to przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczona za pokwitowaniem odbioru do 2.000 g (Format S, M, L). Rodzaje przesyłek: a)ekonomiczne – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, b)priorytetowe - przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii. 7)Przesyłki wartościowe ekonomiczne (z zadeklarowaną wartością) – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii za których utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości podanej przez Zamawiającego wartości przesyłki, 8)Przesyłki polecone ekonomiczne - przesyłka listowa rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, 9)Przesyłki polecone priorytetowe - przesyłka listowa rejestrowana będąca przesyłką najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem. 10)Potwierdzenie odbioru – jest to usługa dodana do przesyłek rejestrowanych polegająca na doręczeniu nadawcy formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata. 11)Format S - to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm. 12)Format M - to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. 13)Format L – to przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 140 mm, maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 14)Gabaryt A - to paczka o wymiarach: minimum – 90 mm x 140 mm (strona adresowa), maksimum- żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm 15)Gabaryt B – to paczka o wymiarach: minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mmm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300mm, maksimum- suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm 16)Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm 17)W przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym, oznacza to obrót na terenie krajów europejskich (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) objętych porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 18)Przesyłki kurierskie. Przez przesyłkę kurierską rozumie się przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczkę pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób łącznie zapewniający: (a)bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, (b)doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie (c)świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych, (d)doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, (e)uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej; 19)Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na uiszczanie należności za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy w formie opłaty z dołu. 20)Przez opłatę z dołu należy rozumieć opłatę w całości wniesioną przez Zamawiającego, bezgotówkowo, z uwzględnieniem zasad rozliczania i regulowania należności, poprzez polecenie przelewu w terminie późniejszym niż: a)nadanie przesyłek, b)odbiór przesyłek rejestrowanych zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia/wydania odbiorcy. 21)Podane ilości przesyłek określone w kosztorysie ofertowym są ilością orientacyjną. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania mniejszej/większej liczby przesyłek zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. 22)Książka nadawcza będzie wydrukiem komputerowym, który stosowany jest do rejestracji korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki 23)Zamawiający nie będzie samodzielnie oznaczał przesyłek rejestrowanych poprzez naklejanie na nich kodów nadawczych oraz nie będzie umieszczał kodów nadawczych w książkach nadawczych 24)W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron. 25)Nadanie przesyłek listowych oraz przesyłek, niebędących przesyłką listową przygotowanych do nadania zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w umowie następować będzie w wyznaczonej placówce Wykonawcy mającej siedzibę we Wronkach w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie we własnym zakresie dostarczyć korespondencję do nadania do wyznaczonej placówki Wykonawcy mającej siedzibę we Wronkach raz dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 13.00-15.00. 26)Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę minimum 80 % pracowników wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U., z 2019 r., poz. 1564). Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania dotyczącego zatrudnienia osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę. Na każde wezwanie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pisemne oświadczenie potwierdzające wskaźnik udziału osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę do ogółu zatrudnionych. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 80 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach