Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6946359 , fax. 22 6946076
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych
  ul. Powsińska 69/71 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6946359, fax. 22 6946076
  REGON: 01226172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cokprm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja gospodarki budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Centrum Usług Wspólnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Centrum Usług Wspólnych. 2.Szczegółowy opis i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A do SIWZ (Formularz cenowy) oraz załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy). 3.Zamawiający gwarantuje minimalny poziom realizacji umowy w wysokości 50 % wartości brutto umowy. Realizacja pozostałych 50% zamówienia uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. 4.Kwota umowy zostanie określona na podstawie środków, jakie Zamawiający posiada na realizację przedmiotu zamówienia. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości nadawanych i zwracanych przesyłek pocztowych będących przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia wartości umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę (...) wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cuw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach