Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Jana III Sobieskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
  Jana III Sobieskiego 5
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510827093
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z kalkulacją ceny ofertowej (załącznik nr 4 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane z dołu, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ).2) Świadczenie usługi codziennego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.3) Usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 1 będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy oraz odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 896 ze zm., dalej: Prawo pocztowe).3. Wymiary przesyłek listowych w obrocie krajowym wynoszą:1) FORMAT S- maksymalny wymiar koperty C5 (160mm x 230mm x 20mm) do 500 g.2) FORMAT M- maksymalny wymiar koperty C4 (230mm x 325mm x 20mm) do 1000 g.3) FORMAT L- maksymalny wymiar koperty C4 (suma wymiarów długość + szerokość + wysokość nie może przekroczyć 900mm, przy czym długość nie może być większa niż 600mm)- do 2000g.4) Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości- 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm,5) Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.4. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą:1) Maksimum: suma długości plus podwójna średnica- 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,2) Minimum: suma długości plus podwójna średnica- 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm, przy czym: a) GABARYT A to przesyłki o wymiarach:- Minimum- wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, - Maksimum- żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.b) GABARYT B to przesyłki o wymiarach: - Minimum- jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, - Maksimum- suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.5. Wymiary przesyłek listowych w obrocie zagranicznym wynoszą:1) Maksimum: suma długości, szerokości i wysokości- 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.2) Minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.6. Wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą: 1) Maksimum: suma długości plus podwójna średnica- 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm,2) Minimum: suma długości plus podwójna średnica- 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm. 2. 7. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.8. Informacje dotyczące kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 4 do SWZ): w kolumnie ilość podano szacunkowe ilości i rodzaj przesyłek przewidzianych do nadania w okresie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości zrealizowanych przesyłek w okresie obowiązywania umowy mogą odbiegać od ilości podanych w kalkulacji. Wartości wskazane w kolumnie 6 są wartościami jednostkowymi, które będą obowiązywały w trakcie całego okresu umowy i stanowić będą podstawę wynagrodzenia Wykonawcy.9. Usługa, jako wymieniona w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE zaliczana jest do kategorii „usług społecznych i innych szczególnych usług”.10. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: zgodnie z motywem 78 preambuły dyrektywy 2014/24/UE (dyrektywy klasycznej) w celu ułatwienia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz aby zwiększyć konkurencję, zamawiających należy zachęcić do dzielenia dużych zamówień na części. Zamawiający nie planował podziału zamówienia na części, gdyż jego wielkość nie stanowi bariery dostępu do zamówienia dla MŚP. Jednocześnie podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia. Realizacja zamówień dotyczących usług pocztowych wymaga posiadania systemów logistycznych i zaplecza technicznego, które umożliwia optymalnie przedmiotową usługę. Dzięki temu minimalizowane są koszty związane z logistyką obsługi usług pocztowych. Zamawiający kierując się zasadą optymalizacji kosztów i gospodarnością podczas wydatkowania środków publicznych oraz zachowując zasadę konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców nie podzielił zamówienia na części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach