Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
  15097 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 5056220700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Uniwersytetu w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu w Białymstoku w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) w asortymencie i szacunkowych ilościach jak w załączniku nr 3 do SIWZ - ,,szczegółowy formularz cenowy”. Zakres zamówienia został przewidziany w dwóch zadaniach: Zadanie 1 – usługi pocztowe Zadanie 2 – usługi kurierskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej tzn. posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału z postępowania wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Oświadczenia, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnione (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnione (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. b) Zaświadczenie o posiadaniu ważnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędy Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) – dotyczy zadania nr 1. c) Wykaz (załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Inne dokumenty: a) W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia z postępowania, w sytuacji o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa lit. a), Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4) Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5) Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę. 6) W przypadku nie załączenia do oferty dokumentów wymienionych w ppkt 2 lit. b) i c) Zamawiający wezwie wykonawcę w terminie wyznaczonym do ich uzupełnienia. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca musi złożyć wraz ofertą dokumenty, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERTY WSPÓLNEJ PRZEZ DWÓCH LUB WIĘCEJ WYKONAWCÓW: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). 2) W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być sporządzone tak jak zapisano w SIWZ w pkt 10 ppkt 16 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp (wg załączonego wzoru druku – załącznik nr 4 do SIWZ), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załączonego wzoru druku – załącznik nr 6 do SIWZ), powinno być złożone przez każdy podmiot (każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej). 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach