Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Marki.

Urząd Miasta Marki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, al. J. Piłsudskiego 95
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7811003 w. 118 , fax. 7811378
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Marki
  al. J. Piłsudskiego 95 95
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 7811003 w. 118, fax. 7811378
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Marki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu: a) w obrocie krajowym - przesyłek listowych ekonomicznych i priorytetowych, paczek pocztowych plus, przesyłek pobraniowych, przesyłek przyjmowanych na warunkach szczególnych priorytetowych i ekonomicznych oraz usług komplementarnych b) w obrocie zagranicznym - przesyłek listowych i paczek jako priorytetowych i ekonomicznych 2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach