Przetargi.pl
„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Psarach w latach 2021-2022 w podziale na części”. Część I: przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu z „datą pewną. Część II: przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu.

Urząd Gminy w Psarach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-512 Psary, ul. Malinowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 294 49 00 wew. 41 , fax. 32 294 49 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Psarach
  ul. Malinowicka 4
  42-512 Psary, woj. śląskie
  tel. 32 294 49 00 wew. 41, fax. 32 294 49 01
  REGON: 53724300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.psary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Psarach w latach 2021-2022 w podziale na części”. Część I: przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu z „datą pewną. Część II: przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Psarach w latach 2021 – 2022 w obrocie krajowym i zagranicznym. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I – Przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu z „datą pewną”, Część II – Przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji części I zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez przyjmowanie, przemieszczanie i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w zakresie przesyłek rejestrowanych wychodzących z Urzędu z „datą pewną”. 2) Usługi pocztowe winny być świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r, poz.421 z późn. zm.). 3) Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2 000 g. a) polecone - przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, b) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, c) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO i EPO) - przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, d) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO i EPO) – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 4) W ramach umowy Wykonawca zapewnia także usługę elektronicznego potwierdzenia odbioru, polegającą na nadaniu przesyłki rejestrowanej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Wykonawcę, której doręczenie potwierdza się, poprzez zapis w systemie teleinformatycznym oraz złożenie odręcznego podpisu przez odbiorcę przesyłki na urządzeniu mobilnym, stanowiący dowód doręczenia przesyłki. Uwaga nr 1. Zamawiający poprzez system teleinformatyczny rozumie także internetową aplikację elektroniczną. Zamawiający nie precyzuje szczegółowo parametrów i sposobu działania systemu, który ma być udostępniony przez Wykonawcę określając w opisie przedmiotu zamówienia jedynie efekt, jaki chce osiągnąć w postaci możliwości korzystania z funkcji elektronicznego po-twierdzenia odbioru, co oznacza, że Zamawiający wyraża również zgodę na realizację tej funkcji poprzez korzystanie z elektronicznego potwierdzenia odbioru np. (EPO, EPO). 5) Wykonawca zobowiązuje się doręczać w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO i EPO) i zwrotu przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia odbiorcy. 6) Usługa doręczania powinna być wykonywana w jak najkrótszym czasie, zgodnie ze wskazaniami określonymi w ustawie – Prawo pocztowe i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności z przepisami rozdziału 8 dotyczącego doręczeń w pewnych przypadkach także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zmianami). 7) Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek rejestrowanych (książki nadawczej) w danym dniu. Przedmiotowe zestawienie będzie sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty. Przesyłki z elektronicznym potwierdzeniem odbioru będą odpowiednio oznaczone i wyraźnie wydzielone od pozostałych przesyłek. 8) Zamawiający wymaga wliczenia w cenę oferty ceny za standardowe potwierdzenia odbioru, które winien dostarczać sukcesywnie Wykonawca. 9) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z punktu odbioru Zamawiającego – zlokalizowanego w Psarach przy ul. Malinowickiej 4, kancelaria główna - parter przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, a następnie nadania ich w wyznaczonej placówce pocztowej. Odbiór przesyłek odbywać się będzie w godzinach od 13.00 do 14.00 od poniedziałku do czwartku, w piątek od 12.00 do 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał placówkę zlokalizowaną w tym samym budynku, w którym mieści się Urząd Gminy w Psarach, Zamawiający będzie korzystał z możliwości samodzielnego dostarczania przesyłek do nadania, bez kolejki, w godzinach pracy placówki oraz Urzędu Gminy w Psarach. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w kalkulacji cenowej za miesięczną usługę odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 10) Data nadania przesyłek pocztowych w punkcie operatora wyznaczonego przez Wykonawcę musi być tożsama z datą przekazania przesyłek pocztowych przez Zamawiającego Wykonawcy. 11) Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo potwierdzany przez Wykonawcę podpisem i datą w książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan oraz kompletność odebranych przesyłek od chwili ich odebrania. 13) Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. Fakt nadania przyjętych przesyłek Wykonawca potwierdza w placówce Wykonawcy pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. Kopie pocztowej książki nadawczej zwracane są Zamawiającemu. 14) Zamawiający zastrzega sobie w razie konieczności możliwość nadawania przesyłek osobiście w wyznaczonej placówce, oddalonej od siedziby Zamawiającego o nie więcej niż 10 km, czynnej w dni robocze w godzinach popołudniowych (co najmniej do godziny 18:00) w ramach umowy zawartej z Wykonawcą. 15) Zamawiający zastrzega sobie w razie konieczności możliwość skorzystania w ramach umowy zawartej z Wykonawcą z usług pocztowych nie wyszczególnionych w formularzu cenowym, a koniecznych do zrealizowania w okresie trwania umowy z Wykonawcą, po cenach określonych w standardowym, powszechnie dostępnym cenniku Wykonawcy. 16) Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” przesyłki, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 17) Wykonawca, w razie konieczności, zapewni bezpłatne przeszkolenie pracowników Zamawiającego max. 5 osób w zakresie obsługi programu do nadawania przesyłek rejestrowanych z elektronicznym potwierdzeniem odbioru. 18) Wykonawca, w razie konieczności, umożliwi skoordynowanie systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy w celu nadawania przesyłek rejestrowanych z elektronicznym potwierdzeniem odbioru z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów stosowanego przez Zamawiającego. 19) Podane ilości przesyłek mają charakter szacunkowy. 20) Określone ilości przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy. 21) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości przesyłek faktycznie wysłanych w okresie rozliczeniowym obejmującym jeden miesiąc kalendarzowy i cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 22) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie lub inne roszczenia na zasadach i wysokości określonych w ustawie Prawo pocztowe. 23) W przypadku usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w następującym zakresie: a) Elektroniczne potwierdzenie odbioru uważa się za nienależycie wykonane, jeżeli udostępnienie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji doręczenia przesyłki nie nastąpiło w terminie od 7 do 14 dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia, wydania albo zwrotu przesyłki, b) Elektroniczne potwierdzenie odbioru uważa się za niewykonane, jeżeli udostępnienie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji doręczenia przesyłki nie nastąpiło w 15 dniu i w kolejnych dniach, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia, wydania albo zwrotu przesyłki. 24) W przypadku niewykonania usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru zwrotowi podlega opłata pobrana za usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru. 25) Orientacyjne ilości i rodzaj przesyłek na okres 24 miesiące: NIEREJSTROWANE EKONOMICZNE FORMAT s do 500 g 1180 FORMAT m do 1000 g 70 FORMAT l do 2000g 150 NIEREJSTROWANE PRIORYTETOWE FORMAT s do 500 g 2 FORMAT m do 1000 g 2 FORMAT l do 2000g 2 POLECONE EKONOMICZNE FORMAT s do 500 g 10000 FORMAT m do 1000 g 500 FORMAT l do 2000g 500 POLECONE PRIORYTETOWE FORMAT s do 500 g 1600 FORMAT m do 1000 g 200 FORMAT l do 2000g 200 LISTY Z ZADEKLAROWANĄ WARTOŚCIA EKOMONICZNE ( 50 ZŁ) FORMAT s do 500 g 2 FORMAT m do 1000 g 2 FORMAT l do 2000g 2 LISTY NIERESJETROWANE PRIORYTETOWE ZAGRANICZNE ( EUROPA) do 50g 40 50g do 100 g 40 350g do 500g 40 Potwierdzenie odbioru 8750 Elektroniczne potwierdzenie odbioru 5000 PACZKA POCZTOWA EKONOMICZNA GAB A do 1kg 10 1 kg do 2 kg 10 2 kg do 5 kg 10 PACZKA POCZTOWA EKONOMICZNA GAB B do 1kg 10 1 kg do 2 kg 10 2 kg do 5 kg 10 Miesięczna usługa odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego 24 4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji części II zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym poprzez przyjmowanie, przemieszczanie i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w zakresie przesyłek rejestrowanych wychodzących z Urzędu. 2) Usługi pocztowe winny być świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r, poz.421). 3) Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia rozumie się: I. paczki o wadze do 5 000 g (Gabaryt A i B): Gabaryt A – długość = maksymalnie 60 cm, szerokość = maksymalnie 50 cm, wysokość = maksymalnie 30 cm Gabaryt B – jeżeli choć jeden wymiar: długość > 60 cm lub szerokość > 50 cm lub wysokość > 30 cm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 150 cm. II. przesyłki listowe o wadze do 2 000 g. a) polecone - przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, b) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, c) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO i EPO) - przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, d) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO i EPO) – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 4) W ramach umowy Wykonawca zapewnia także usługę elektronicznego potwierdzenia odbioru, polegającą na nadaniu przesyłki rejestrowanej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Wykonawcę, której doręczenie potwierdza się, poprzez zapis w systemie teleinformatycznym oraz złożenie odręcznego podpisu przez odbiorcę przesyłki na urządzeniu mobilnym, stanowiący dowód doręczenia przesyłki. 5) Wykonawca zobowiązuje się doręczać w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO i EPO) i zwrotu przesyłek pocztowych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia odbiorcy. 6) Usługa doręczania powinna być wykonywana w jak najkrótszym czasie, zgodnie ze wskazaniami określonymi w ustawie – Prawo pocztowe i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności z przepisami rozdziału 8 dotyczącego doręczeń w pewnych przypadkach także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zmianami). 7) Realizacja przedmiotowych usług odbywać się będzie poprzez właściwe przygotowanie przez Zamawiającego przesyłek pocztowych do nadania oraz sporządzenie zestawienia ilościowego nadanych przesyłek rejestrowanych (książki nadawczej) w danym dniu. Przedmiotowe zestawienie będzie sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zamawiający umieszczać będzie na przesyłkach w sposób czytelny i trwały informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę określając jednocześnie rodzaj przesyłki oraz znak opłaty. Przesyłki z elektronicznym potwierdzeniem odbioru będą odpowiednio oznaczone i wyraźnie wydzielone od pozostałych przesyłek. 8) Zamawiający wymaga wliczenia w cenę oferty ceny za standardowe potwierdzenia odbioru, które winien dostarczać sukcesywnie Wykonawca. 9) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z punktu odbioru Zamawiającego – zlokalizowanego w Psarach przy ul. Malinowickiej 4, kancelaria główna - parter przesyłek przygotowanych do wyekspediowania, a następnie nadania ich w wyznaczonej placówce pocztowej. Odbiór przesyłek odbywać się będzie w godzinach od 13.00 do 14.00 od poniedziałku do czwartku, w piątek od 12.00 do 13.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał placówkę zlokalizowaną w tym samym budynku, w którym mieści się Urząd Gminy w Psarach, Zamawiający będzie korzystał z możliwości samodzielnego dostarczania przesyłek do nadania, bez kolejki, w godzinach pracy placówki oraz Urzędu Gminy w Psarach. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w kalkulacji cenowej za miesięczną usługę odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 10) Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo potwierdzany przez Wykonawcę podpisem i datą w książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. 11)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan oraz kompletność odebranych przesyłek od chwili ich odebrania. 12) Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. Fakt nadania przyjętych przesyłek Wykonawca potwierdza w placówce Wykonawcy pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych. Kopie pocztowej książki nadawczej zwracane są Zamawiającemu. 13) Zamawiający zastrzega sobie w razie konieczności możliwość nadawania przesyłek osobiście w wyznaczonej placówce, oddalonej od siedziby Zamawiającego o nie więcej niż 10 km, czynnej w dni robocze w godzinach popołudniowych (co najmniej do godziny 18:00) w ramach umowy zawartej z Wykonawcą. 14) Zamawiający zastrzega sobie w razie konieczności możliwość skorzystania w ramach umowy zawartej z Wykonawcą z usług pocztowych nie wyszczególnionych w formularzu cenowym, a koniecznych do zrealizowania w okresie trwania umowy z Wykonawcą, po cenach określonych w standardowym, powszechnie dostępnym cenniku Wykonawcy. 15) Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” przesyłki, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki. 16) Wykonawca, w razie konieczności, zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu do nadawania przesyłek rejestrowanych z elektronicznym potwierdzeniem odbioru, które wliczone będzie w cenę oferty. 17) Wykonawca, w razie konieczności, umożliwi skoordynowanie systemów informatycznych Zamawiającego i Wykonawcy w celu nadawania przesyłek rejestrowanych z elektronicznym potwierdzeniem odbioru z wykorzystaniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów stosowanego przez Zamawiającego. 18) Podane ilości przesyłek wyszczególnionych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu mają charakter szacunkowy. 19) Określone ilości przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy. 20) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ilości przesyłek faktycznie wysłanych w okresie rozliczeniowym obejmującym jeden miesiąc kalendarzowy i cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 21) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie lub inne roszczenia na zasadach i wysokości określonych w ustawie Prawo pocztowe. 22) W przypadku usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w następującym zakresie: a) Elektroniczne potwierdzenie odbioru uważa się za nienależycie wykonane, jeżeli udostępnienie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji doręczenia przesyłki nie nastąpiło w terminie od 7 do 14 dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia, wydania albo zwrotu przesyłki, b) Elektroniczne potwierdzenie odbioru uważa się za niewykonane, jeżeli udostępnienie Zamawiającemu informacji o stanie realizacji doręczenia przesyłki nie nastąpiło w 15-ym dniu i w kolejnych dniach, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia, wydania albo zwrotu przesyłki. 23) W przypadku niewykonania usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru zwrotowi podlega opłata pobrana za usługi elektronicznego potwierdzenia odbioru. 24) Orientacyjne ilości i rodzaj przesyłek na okres 24 miesiące: NIEREJSTROWANE EKONOMICZNE FORMAT s do 500 g 1180 FORMAT m do 1000 g 70 FORMAT l do 2000g 150 NIEREJSTROWANE PRIORYTETOWE FORMAT s do 500 g 2 FORMAT m do 1000 g 2 FORMAT l do 2000g 2 POLECONE EKONOMICZNE FORMAT s do 500 g 10000 FORMAT m do 1000 g 500 FORMAT l do 2000g 500 POLECONE PRIORYTETOWE FORMAT s do 500 g 1600 FORMAT m do 1000 g 200 FORMAT l do 2000g 200 LISTY Z ZADEKLAROWANĄ WARTOŚCIA EKOMONICZNE ( 50 ZŁ) FORMAT s do 500 g 2 FORMAT m do 1000 g 2 FORMAT l do 2000g 2 LISTY NIERESJETROWANE PRIORYTETOWE ZAGRANICZNE ( EUROPA) do 50g 40 50g do 100 g 40 350g do 500g 40 Potwierdzenie odbioru 8750 Elektroniczne potwierdzenie odbioru 5000 PACZKA POCZTOWA EKONOMICZNA GAB A do 1kg 10 1 kg do 2 kg 10 2 kg do 5 kg 10 PACZKA POCZTOWA EKONOMICZNA GAB B do 1kg 10 1 kg do 2 kg 10 2 kg do 5 kg 10 5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 60% osób realizujących czynności polegające na doręczaniu przesyłek, sortowaniu przesyłek, przyjmowaniu do nadawania i przyjmowaniu przesyłek, było zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres trwania umowy na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). 7. Termin wykonania zamówienia Część I – nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.; Część II – nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. 8. Warunki płatności 1) Rozliczenie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistą zrealizowaną wysyłką, płatność z dołu. 2)Termin płatności - 21 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że doręczenie przesyłki z fakturą do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia jej wystawienia. W przeciwnym wypadku termin płatności faktury wynosi 14 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu przesyłki z fakturą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64112000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach