Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8345640, 8345688 , fax. 618 339 808
 • Data zamieszczenia: 2021-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Czarnieckiego 9
  61-538 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8345640, 8345688, fax. 618 339 808
  REGON: 63969471700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm). Świadczenie usług pocztowych na potrzeby tutejszego Urzędu odbywać się będzie na zasadach określonych w: a)ustawie z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.); b)ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) regulujący tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym; c)ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) regulujący tryb doręczania pism nadawczych w trybie Ordynacji podatkowej; d)ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1360 z późn. zm.); e)ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.); f)rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010r. (Dz.U. z 2015r. poz.1222 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym; g)rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2019r. poz. 474); h)rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013r. poz. 545); i)regulaminie wewnętrznym Wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 Prawa pocztowego, który nie jest on sprzeczny z ustawą Prawo pocztowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach