Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla MOPR w roku 2021.

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla MOPR w roku 2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041) oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy. 2.Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część I: Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów: 1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych, świadczenia usługi poczta firmowa (polegającej na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z miejsca wskazanego przez zamawiającego do wskazanej w umowie placówki wykonawcy w celu ich nadania). 2)Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do wzoru umowy Część II: Przewóz i doręczanie przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez MOPR: 1)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przewozu i doręczania w obrocie krajowym przekazów pieniężnych opłaconych w formie bezgotówkowej nadanych przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku, oraz przepisy wykonawcze do powołanej ustawy. 2)Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ. 3.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym w szczególności obejmujących: Część I: dostarczanie i obsługę korespondencji w placówkach pocztowych, Część II: dostarczanie i obsługa przekazów pieniężnych. Sposób dokumentowania Dokumenty Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności. Uprawnienia W celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę. Sankcje Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej dla: Część I: w § 8 ust 8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, Część II: w § 7 ust 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach