Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Książki w 2023 roku

Instytut Książki ogłasza przetarg

 • Adres: 31-148 Kraków, Zygmunta Wróblewskiego, 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Książki
  Zygmunta Wróblewskiego, 6
  31-148 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 356775805
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPaństwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Książki w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Instytutu Książki w Krakowie i jego jednostek organizacyjnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą usługi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek nie doręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), w tym w szczególności:1) Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek i paczek, które zostały szczegółowo określone w pkt II niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ). Przesyłki i paczki będą doręczane na całym terytorium Polski i za granicę (wszystkie kontynenty).2) Zwracanie do Zamawiającego przesyłek wszystkich rodzajów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.Zamówienie powinno zostać wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami Umowy, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach