Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8146-221 , fax. (061) 814 61 18
 • Data zamieszczenia: 2021-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8146-221, fax. (061) 814 61 18
  REGON: 55112500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Tarnowo Podgórne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, w zakresie:a) przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek b) niezwłocznego doręczania zwrotów przesyłek listowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz doręczania zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia. Podane w formularzu cenowym ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy, zostały podane dla obliczenia wartości oferty i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i nie są ilościami zobowiązującymi Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania ilości wskazanych w formularzu cenowym. 3. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przesyłek o wartości podane w formularzu cenowym. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy za przedmiot zamówienia. Usługi realizowane w ramach prawa opcji odbywać się będą na warunkach zawartej Umowy, ponad ilość określoną dla zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamówienie w ramach prawa opcji uruchamia się automatycznie po wykorzystaniu zamówienia podstawowego i nie wymaga jakichkolwiek działań ze strony Zamawiającego. 4. Usługi pocztowe świadczone będą przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, zgodnie z przepisami: 1) Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1041), 2) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1026),3) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2019 r. poz. 474),4) Międzynarodowych przepisów pocztowych,5) Innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem postępowania, wydanych na podstawie ustawy i rozporządzenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Przez przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe rejestrowane i nie rejestrowane, gdzie przesyłka rejestrowana to przesyłka przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczona za pokwitowaniem odbioru. 6. Potwierdzenie odbioru – jest to usługa dodana do przesyłek rejestrowanych polegająca na doręczeniu nadawcy formularza z pokwitowaniem odbioru przesyłki przez adresata.7. Zamawiający przewiduje następujące wielkości przesyłek:Dla przesyłek listowych: - FORMAT S to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm,- FORMAT M to przesyłki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM -żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230mm, - FORMAT L to przesyłki o wymiarach:MINIMUM -wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm , MAKSIMUM -suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm Dla paczek pocztowych: Wymiary paczek pocztowych wynoszą:MAKSIMUM: suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość -3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm, MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, z tolerancją +/-2 mm PRZY CZYM: GABARYT A to paczki o wymiarach: MINIMUM -wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm MAKSIMUM -żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm GABARYT B to paczki o wymiarach: MINIMUM -jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm MAKSIMUM -suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość -3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 8. W przypadku przesyłek w obrocie zagranicznym, oznacza to obrót na terenie krajów europejskich (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem).9. Terminy doręczania przesyłek pocztowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykonania warunków usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uznaje się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przetrzymywanie przesyłek przez Wykonawcę. 10. Przesyłki muszą być nadane przez Operatora w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 11. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. 12. Zamawiający będzie korzystał z własnych wzorów druku potwierdzenia odbioru. 13. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 14. Wspólny Słownik Zamówień kod CPV 64110000 – 0 – usługi pocztowe,64112000 – 4 – usługi pocztowe dotyczące listów,64113000 – 1 – usługi pocztowe dotyczące paczek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach