Przetargi.pl
Świadczenie usług opiekuńczych oraz opiekuńczych specjalistycznych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2011 roku

Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0077 4169950 , fax. 077 4169952
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Brzeg - Burmistrz Miasta Brzegu
  ul. Robotnicza 12 12
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 0077 4169950, fax. 077 4169952
  REGON: 53051784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opiekuńczych oraz opiekuńczych specjalistycznych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych i opiekuńczych specjalistycznych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu usług: a) opiekuńczych, w szczególności: 1)utrzymywania mieszkania podopiecznego w porządku i czystości (mycie okien - dwa razy w roku, trzepanie dywanów, chodników itp.), 2)zakupu artykułów żywnościowych, środków higieny osobistej i innych artykułów przemysłowych według potrzeb i za środki finansowe podopiecznego, 3)załatwiania bieżących spraw życia codziennego np. wzywanie lekarza, pielęgniarki, zgłaszanie napraw urządzeń gospodarstwa domowego, realizacja recept, regulowanie bieżących świadczeń w tym m. in. czynszu, energii elektrycznej, gazu za środki podopiecznego itp., 4)przygotowywanie posiłków, w tym obiadu lub dostarczenie posiłków z placówek gastronomicznych, 5)prania bielizny osobistej, pościelowej oraz ręczników lub odnoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej z pralni, 6)przynoszenie opału i palenie w piecu, 7)przynoszenie wody z zewnątrz oraz wynoszenie śmieci, 8)zmiana bielizny pościelowej, 9)wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego, 10)karmienie osób niedołężnych oraz podawanie lekarstw, 11)zgłaszanie na bieżąco potrzeb podopiecznego w zakresie innych form pomocy do organizatora usług, 12)sprawowanie opieki nad podopiecznym w czasie jego wizyty u lekarza, 13)dbania o prawidłowe funkcjonowanie podopiecznego w otoczeniu społecznym, 14)wykonywania innych czynności zleconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej b) opiekuńczych specjalistycznych, w szczególności: 1)pielęgnacja podopiecznego, w tym wykonywanie prac pielęgniarskich, 2)rehabilitacja fizyczna, 3)wsparcie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne Usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 b) wzoru umowy, wykonywane będą przez osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania. Miesięczna liczba godzin świadczonych przez Wykonawcę usług opiekuńczych u podopiecznych i ich zakres określana będzie przez Zamawiającego każdorazowo w indywidualnych zleceniach wydawanych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego. Wykonanie usługi potwierdzane będzie każdorazowo przez podopiecznego w formie podpisu na dokumencie Wykonawcy. W sytuacji osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie potwierdzenia wykonania usługi dokonuje kurator/opiekun prawny. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia szczegółowego harmonogramu pracy poszczególnych opiekunów/opiekunek w danym miesiącu. Harmonogram winien wskazywać daty i godziny świadczenia usług przez opiekunów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli jakości świadczonych przez Wykonawcę usług, o których mowa w § 1 wzoru umowy. Kontrolę przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego. Wykonawca zapewnia udział swojego przedstawiciela pełniącego funkcję koordynatora na terenie miasta Brzegu. Skuteczny kontakt z koordynatorem powinien być zapewniony codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. W razie potrzeby przedstawiciel Wykonawcy obowiązany jest stawić się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu w ciągu 15 minut od otrzymania wezwania. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i terminowość świadczonych usług oraz zobowiązany jest do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji od osób korzystających z usług oraz przekazywania tych reklamacji Zamawiającemu, niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych z dołu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest miesięczne rozliczenie przepracowanych godzin, zatwierdzone przez Zamawiającego. Rozliczenie przepracowanych godzin nastąpi w oparciu o zlecenia Zamawiającego oraz o wykaz osób, wobec których usługa była świadczona. Wykonawca zobowiązuje się składać rozliczenie nie później niż do 8-go dnia następnego miesiąca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy, w tym również za działania osób trzecich przy pomocy których będzie umowę wykonywał.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853111003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach