Przetargi.pl
Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Iwonicz-Zdrój

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 28
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 435-02-12
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój
  Aleja Słoneczna 28 28
  38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 13 435-02-12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwonicz-zdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Iwonicz-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój w sezonie zimowym 2013/2014 r. Zimowe utrzymanie dróg są to prace na celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takim czynnikiem atmosferycznymi jak opady śniegu. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się usuwanie śniegu z dróg. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 6.00 rano. Zakres zamówienia objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych został podzielony na III części: CZĘŚĆ NR 1 Sołectwo Iwonicz: Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Iwonicz-Zdrój. Długość dróg: 23,59 km. CZĘŚĆ NR 2 Sołectwo Lubatowa: Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Iwonicz-Zdrój. Długość dróg: 26,87 km. CZĘŚĆ NR 3 Sołectwo Lubatówka: Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2013/2014 w Gminie Iwonicz-Zdrój. Długość dróg: 8,65 km. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w specyfikacji technicznej odśnieżania dróg gminnych - załącznik nr 6 do siwz. Orientacyjny obszar odśnieżania, objęty zamówieniem z podziałem na miejscowości został przedstawiony w załącznikach graficznych załączonych do niniejszej SIWZ: - załącznik nr 7 - sołectwo Iwonicz, - załącznik nr 8 - sołectwo Lubatowa, - załącznik nr 9 - sołectwo Lubatówka. Zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikami. Termin wykonania usługi dla wszystkich części do dnia 31.03.2014 r. i do wyczerpania limitu godzin z formularza ofertowego dla danej części w zależności co nastąpi wcześniej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://iwonicz-zdroj.bip.podkarpackie.pl/index.php/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach