Przetargi.pl
Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek w obszarze łomżyńskim i suwalskim.

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-026 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8696018, , fax. 85 7328221
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  Słonimska 1
  15-026 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8696018, , fax. 85 7328221
  REGON: 10211220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług napraw i przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek w obszarze łomżyńskim i suwalskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych będących na wyposażeniu Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku oraz podległych jednostek w obszarze łomżyńskim i suwalskim na zasadach określonych w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przedmiot zamówienia obejmuje 55 samochodów. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 - obejmuje 22 samochody użytkowane w obszarze łomżyńskim, wykazane w załączniku nr 1a do umowy. Zamawiający wymaga, aby dla tej części zamówienia zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Łomża. Część 2 - obejmuje 33 samochody użytkowane w obszarze suwalskim, wykazane w załączniku nr 1b do umowy. Zamawiający wymaga, aby dla tej części zamówienia zakład mechaniczny, w którym będą dokonywane naprawy i przeglądy, był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Suwałki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ). Oświadczenie nie jest wymagane w sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach