Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 1) Liczba pracowników – stan na 31.12.2018 r. – 277 osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby pracowników, jednakże nie więcej niż 10% w trakcie trwania umowy. W razie zmniejszenia liczby pracowników objętych opieką medyczną Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia. 2) Struktura wiekowo – płciowa pracowników stan na 31.12.2018 r.: a) Liczba kobiet – 200, b) Liczba mężczyzn – 77. Szczegółowy wykaz struktury wiekowej pracowników został określony w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji. 3) Usługi medyczne, o których mowa w przedmiocie zamówienia, świadczone będą dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych, w tym:  na stanowiskach kierowniczych – 28 pracowników,  na stanowiskach wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych – 86 pracowników,  na stanowiskach narażonych na prace na wysokościach do oraz powyżej 3 m – 277 pracowników. Szczegółowy wykaz stanowisk wraz z określeniem czynników ryzyka zostaną określone w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji. 4) Usługi medyczne, o których mowa powyżej są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 2190) i winny być świadczone zgodnie z wymogami określonymi w tej ustawie i aktami wykonawczymi do niej, z uwzględnieniem: a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 zwany dalej Kodeksem Pracy) b) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. Nr 1155), c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy zwane dalej „Rozporządzeniem”, (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzroów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 149, poz. 1002). 3.2. Oferta musi obejmować dwa zakresy usług medycznych: a) Pakiet usług medycznych nr 1 - obejmujący świadczenia z zakresu medycyny pracy zgodnie z pkt 3.4.1 SIWZ.; b) Pakiet usług medycznych nr 2 – obejmujący świadczenia dla pracowników ZKZL Sp. z o. o., których przedmiotem jest opieka zdrowotna zgodnie z pkt 3.4.2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wypis z księgi rejestrowej, funkcjonujący w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325 z późn. zm.) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszczenie do działalności w zakresie działalności leczniczej przez odpowiedni, uprawniony organ z kraju Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt. 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8 SIWZ dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 13 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 14.7, 14.8 SIWZ. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 14.7 SIWZ przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 14.7 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone, przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach