Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na części – liczba części VIII

Izba Wytrzeźwień ogłasza przetarg

 • Adres: 66-004 Zielona Góra, ul. Racula - Im. Rodła
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 214 900 , fax. 683 214 001
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Wytrzeźwień
  ul. Racula - Im. Rodła 6
  66-004 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 214 900, fax. 683 214 001
  REGON: 59507400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.bipzielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na części – liczba części VIII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na części – liczba części VIII. Zakres zamówienia obejmuje : - sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami przebywającymi w izbie wytrzeźwień, - prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do izby wytrzeźwień, - udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w izbie wytrzeźwień, - stwierdzenie stanu nietrzeźwości uzasadniającego zatrzymanie w izbie wytrzeźwień oraz stwierdzenie braku przeciwwskazań do umieszczenia w izbie wytrzeźwień, - wykonanie zabiegów higieniczno-sanitarnych, uwzględniając objawy stanu nietrzeźwości, - kierowanie do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej pacjentów izby wytrzeźwień, po stwierdzeniu takiej konieczności, - w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do izby wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu, natychmiast powiadamia się pogotowie lub zespół ratownictwa medycznego, - sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania pacjentów izby wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodu, - wydawanie zleceń odnośnie stosowania przymusu bezpośredniego w razie potrzeby w stosunku do osób, które działają na szkodę zdrowia i życia lub zachowaniem swym utrudniają personelowi izby wytrzeźwień wykonanie tych czynności oraz kontrola stanu zdrowia osoby , w stosunku do której zastosowano przymus bezpośredni, - przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z izby wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami, - prowadzenie rozmów profilaktyczno-terapeutycznych z pacjentami opuszczającymi izbę (współpraca z terapeutą), - prowadzenie niezbędnej dokumentacji lekarskiej, - sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności, - wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych izbie wytrzeźwień, - określenie niezbędnych ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjentów izby wytrzeźwień będzie ustalane wspólnie z zamawiającym, - przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 08 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014r, poz. 1850), - Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2019 r. poz. 537 tekst jednolity) albo art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2150). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ , 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 3) Każdy Wykonawca , który złożył ofertę –przekazuje Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.iw.bipzielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369.) , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu . A w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 - do SIWZ, z wyjątkiem przypadku , gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencki w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu , polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wymagane jest, aby zobowiązanie określało: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, -zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia, - czy inne podmioty , na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zrealizują usługi, których wskazanie zdolności dotyczą. Oświadczenia (zobowiązania ) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach