Przetargi.pl
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i usług uzupełniających w zasobach mieszkaniowych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Czerwonackiego Towarzystwa Budownic

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62028 Koziegłowy, Os. Leśne
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 520 241 , fax. 616 520 239
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  Os. Leśne
  62028 Koziegłowy, woj. wielkopolskie
  tel. 616 520 241, fax. 616 520 239
  REGON: 63957921200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cztbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i usług uzupełniających w zasobach mieszkaniowych oraz na terenach zewnętrznych przyległych do tych zasobów stanowiących własność Czerwonackiego Towarzystwa Budownic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie czystości wewnątrz budynków; 2) utrzymanie czystości na zewnątrz budynków; 3) wykonywanie czynności uzupełniających. 2. Zestawienie powierzchni objętej zakresem przedmiotu zamówienia: 1) części wspólne nieruchomości: 3.078 m2; 2) trawniki: 11.179 m2; 3) zieleń niska: 4.238 m2; 4) zieleń wysoka: 148 m2; 5) chodniki: 7.463 m2; 6) pieszojezdnie: 2.455 m2; 7) jezdnie: 5.673 m2; 8) miejsca parkingowe: 4.950 m2; 9) place zabaw: 2.085 m2; 10) altany śmietnikowe: 122 m2. 3. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga od Wykonawcy oraz Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące wszystkie rodzaje czynności w trakcie realizacji zamówienia, niezbędne do jego realizacji, określone w załączniku nr 1 do umowy (gospodarze domu), były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy aby przed przystąpieniem do wykonywania umowy, złożył listę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, z zaznaczeniem okresu, wymiaru i sposobu ich zatrudnienia (rodzaj umowy). Powyższy wymóg - zatrudnienia osób na umowę o pracę – nie dotyczy osoby pełniącej dyżur telefoniczny – w dni powszednie poza godzinami pracy gospodarzy oraz w soboty, niedziele i święta – o której mowa w ust. 7 oraz w części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000 PLN (słownie PLN: trzy_tysiące)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kompletna oferta musi ponadto zawierać: 1) Formularz oferty, wg wzoru oferty, stanowiącego załącznik do I części SIWZ, 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez Pełnomocnika, 3) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 4) oświadczenie o udostępnieniu zasobów (jeżeli zachodzi - wg załącznika nr 4 do oferty), 5) potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach