Przetargi.pl
Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica - Zdrój, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4712807, 4715196 , fax. 184 712 338
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
  ul. Kraszewskiego 142
  33-380 Krynica - Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 018 4712807, 4715196, fax. 184 712 338
  REGON: 30058700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.Samodzileny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r. w szczególności: • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2019 r. poz. 866/, • dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego, • dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – działalność pozamedyczna (ubezpieczenie dobrowolne), ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- medycznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 – Opis przedmiotu Zamówienia do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie Wykonawca powinien posiadać ważne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020r., poz. 895 z późn. zm.) w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę- dotyczy każdej części zamówienia niezależnie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1 wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, 1A, 1B do niniejszej specyfikacji, (formularz należy wypełnić w stosunku do tych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę). Do oferty należy obowiązkowo dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz Karty produktu jeśli dotyczą danego ubezpieczenia. 2 oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1 ustawy - treść oświadczenia została zawarta w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 8). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 14 ppkt 2) SIWZ, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 14 ppkt 3) i 4) SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach