Przetargi.pl
Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na trzy części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kominiarskich w zasobie zarządzanym przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w podziale na trzy części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kontroli okresowej stanu technicznego instalacji gazowych, w budynkach zarządzanych przez ZBiLK w Szczecinie, w podziale na trzy części: 1) Część 1 zamówienia – Świadczenie usług kominiarskich w rejonie miasta Północ, 2) Część 2 zamówienia – Świadczenie usług kominiarskich w rejonie miasta Śródmieście-Niebuszewo, 3) Część 3 zamówienia – Świadczenie usług kominiarskich w rejonie miasta Południe zgodnie z wymogami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zmianami). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Usługi stałe: a) okresowa kontrola obiektów budowlanych zgodnie art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, ze zmianami) i Rozdz. V i VI ust. 1-5 SWiOU, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w całym budynku. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczny stan techniczny przewodów kominowych lecz za merytoryczną wartość załączonych protokołów kontroli. Zamawiający przy okresowej kontroli nie wymaga od Wykonawcy sporządzania inwentaryzacji przewodów kominowych, jedynie wykonania szkiców przewodów kominowych na rzucie budynku, b) czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z §34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2010, Nr 109, poz. 719) oraz Rozdz. VI ust. 6 SWiOU. Po zakończeniu usługi Wykonawca ma obowiązek wybrać i usunąć sadze i zanieczyszczenia z przewodów, 2) Usługi dodatkowe, wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego (Rozdz. IX SWiOU): a) sporządzanie opinii kominiarskich (m.in. pod potrzeby dokumentacji technicznej, lokali remontowanych, projektów związanych z wymianą instalacji gazowych itp.), b) ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych, c) ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza wraz z wydaniem ekspertyzy zawierające wskazania rozwiązań technicznych, d) wykonywanie inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców i rysunków oraz opisem stanu technicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla Części 1 zamówienia w wysokości – 2 195,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych), 2) dla Części 2 zamówienia w wysokości – 1 416,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta szesnaście złotych), 3) dla Części 3 zamówienia w wysokości – 2 701,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset jeden złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Uwaga: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach