Przetargi.pl
Świadczenie usług hotelarskich dla gości Opery NOVA w Bydgoszczy

OPERA NOVA w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-070 Bydgoszcz, Marszałka Focha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 251 532 , fax. 523 251 546
 • Data zamieszczenia: 2019-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA NOVA w Bydgoszczy
  Marszałka Focha 5
  85-070 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 251 532, fax. 523 251 546
  REGON: 9128277200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług hotelarskich dla gości Opery NOVA w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich dla Opery NOVA w Bydgoszczy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe (Kategoria hotelu 3*) osobom wskazanym przez Zamawiającego w hotelu Wykonawcy, w okresie trwania umowy oraz zapewnić zakwaterowanie na każde żądanie Zamawiającego. Zaoferowane ceny będą miały zastosowanie również dla klientów Zamawiającego i jego kooperantów pod warunkiem, że rezerwacja zostanie dokonana przez przedstawiciela Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł. Wadium wnosi się w jednej z kilku form, o których mowa w art. 45 ust 6 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Jak w SIWZ punkt 8
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jak w SIWZ punkt 9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach