Przetargi.pl
Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2018/2019 – II półrocze

Gmina Winnica ogłasza przetarg

 • Adres: 06-120 Winnica, Pułtuska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (23)6914092 , fax. (23)6914025
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Winnica
  Pułtuska 25
  06-120 Winnica, woj. mazowieckie
  tel. (23)6914092, fax. (23)6914025
  REGON: 130378522
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawinnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2018/2019 – II półrocze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie polegać będzie na bezpiecznym oraz punktualnym dowozie i odwozie uczniów do poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy Winnica tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędostowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą: Samorządowe Przedszkole w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy, Publiczne Gimnazjum w Winnicy. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Realizacja przewozów odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem dowozu i odwozu osób do szkół. Natomiast w dniach innych niż dni nauki szkolnej - rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego - według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym oraz Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych. 4. W trakcie przewozu, wsiadania i wysiadania osoby muszą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5. Usługa winna być wykonana pojazdami spełniającymi warunki do przewozu osób. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. 6. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością pojazdów do przewiezienia ilości osób wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ – min. 5 autobusów z minimum 45 miejscami siedzącymi. 7. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz osób, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego na własny koszt. 8. Wykonawca przedstawi ceny biletów miesięcznych w poszczególnych zakresach: 1) do 5 kilometrów, 2) do 10 kilometrów, 3) do 15 kilometrów. 9. Orientacyjna liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 398 osób (ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec nieznacznym wahaniom). 10. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień: 1) CPV – 60100000–9 – Usługi w zakresie transportu drogowego, 2) CPV – 60172000–4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą, 3) CPV – 60112000–6 – Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp wymaga, aby czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac, czyli kierowanie pojazdami. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informacje o zatrudnieniu osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w formie oświadczenia. 15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób kierujących pojazdami. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności[1] bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach