Przetargi.pl
świadczenie usług dostępu do Internetu oraz przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 042 6633391
 • Data zamieszczenia: 2015-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 042 6633391
  REGON: 47207171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług dostępu do Internetu oraz przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do Internetu oraz przesyłu danych w ramach sieci korporacyjnej w lokalizacjach Zamawiającego w Łodzi tj. przy al. Piłsudskiego 8, przy ul. Solnej 14, Tuwima 22/26 i przy ul. Wycieczkowej 86 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (SOPZ) oraz projekt umowy (Zał. 4 do SIWZ). Wspólny Słownik Zamówień -CPV: 72411000-4 Dostawcy usług internetowych (ISP) 72318000-7 Usługi przesyłu danych 72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1: 3.000 PLN, Zadanie 2: 2 000 PLN, Zadanie 3: 500 PLN, Zadanie 4: 500 PLN, Zadanie 5: 400 PLN szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach