Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringu w ramach projektu: „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Sanguszków
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (014) 688 00 40, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych
  Sanguszków 28A
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. (014) 688 00 40, , fax. -
  REGON: 36998621600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/subregionalnecentrum
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna Gminy Miasta Tarnowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringu w ramach projektu: „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej - dostawa całodziennego wyżywienia dla podopiecznych Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Sanguszków 28A w okresie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. do 29.12.2021 r. Całodzienne wyżywienie przygotowywane będzie zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia na składniki pokarmowe poprzez odpowiedni dobór produktów spożywczych w dziennych racjach pokarmowych. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i dostawy posiłków na zasadach dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej wynikających z systemu HACCP, GHP, GMP lub ISO 22000. Produkcja i dostarczanie posiłków musi odbywać się w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno – epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 2004 r. ze zm.), ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). 2.Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem we własnych pojemnikach ponosząc wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji umowy do dostępu do protokołów kontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie produkcji kuchennej i transportu posiłków. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie i dostarczenie wymaganej ilości posiłków co najmniej 2 razy dziennie, codzienne do kuchni Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków. W związku z tym iż Zamawiający nie posiada miejsca na przechowywanie odpadów wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę pojemników do przechowywania odpadów oraz odbieranie odpadów co najmniej 2 razy dziennie. 3. Personel Zamawiającego będzie odbierał i zajmował się porcjowaniem i wydawaniem posiłków podopiecznym Zamawiającego. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie przedkładał wyniki oceny jakościowej i ilościowej dostarczanych dobowo posiłków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania usługi przygotowania i dostawy, na każdym etapie oraz w każdej chwili produkcji i dostawy posiłków w miejscu ich przygotowywania lub w chwili transportu. Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie i każdej chwili produkcji lub transportu umożliwić Zamawiającemu dostęp do linii technologicznej produkcji posiłków, wyprodukowanych posiłków oraz środków transportu celem ich kontroli. Dowożenie posiłków musi odbywać się samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno – epidemiologiczny zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia przez wszystkie dni tygodnia bez względu na to czy są to dni wolne od pracy czy też święta, chyba że inaczej zostanie to uzgodnione wcześniej z Zamawiającym. Konsekwencje wszelkich awarii w produkcji lub w drodze transportu posiłków do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Zamawiający ze względu na specyfikę świadczonej usługi wymaga ciągłości dostaw posiłków według ustalonego harmonogramu i jadłospisu. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy posiłków w ustalonych godzinach Zamawiający ma prawo zamówić posiłki w trybie pilnym u innych dostawców na koszt Wykonawcy. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w oparciu o jadłospis wcześniej uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Jadłospis rozpisany na okres 4 tygodni będzie uwzględniał następujące diety: •Dieta podstawowa –lekkostrawna •Dieta cukrzycowa •Dieta wątrobowa •Dieta niskobłonnikowa •Dieta niskosolna Warunek: Koszt za osobodzień niezależnie od diety musi być taki sam. Zamawiający dopuszcza zmiany w ustalonym wcześniej jadłospisie w sytuacji, kiedy są one spowodowane np. problemami z dostępnością produktów. W takiej sytuacji zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiany w jadłospisie muszą uwzględniać odpowiednie normy żywieniowe, przepisy obowiązujące w tym zakresie w szczególności rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Zamawianie ilości posiłków będzie się odbywało przez wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika z wyprzedzeniem jednodniowym. Wszelkie zmiany w ilościach posiłków będą podawane telefonicznie i potwierdzane za pomocą maila do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę. Produkcja musi odbywać się z surowców świeżych, wysokiej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające do spożycia, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych obowiązujących w miejscach zbiorowego żywienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli, oceny oferowanych posiłków pod kątem sprawdzenia ich gramatur, zalecanych norm żywieniowych oraz zgodności sporządzanych potraw z zaplanowanym jadłospisem, jakości wykorzystywanych surowców racji pokarmowych. Wszelkie koszty leczenia podopiecznych Zamawiającego, jakie powstaną wskutek zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy będą całkowicie obciążać Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek żywnościowych, przechowywania ich przez 72 godziny i udostępnienia dla Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Dostarczanie posiłków musi się odbywać w odpowiednio przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, wykonanych z tworzyw zabezpieczających posiłki przed wylaniem i schłodzeniem np.: termosy na zupę i napoje itp. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi transport pojemników wraz z żywnością, pojemników opróżnionych przez Zamawiającego, oraz odpadków pomiędzy środkiem transportowym a pomieszczeniem wyznaczonym do składowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać niezbędną ilość termosów i pojemników na dostarczane posiłki dla zapewnienia płynności dostaw do Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie, do którego będą dostarczane posiłki. Zamawiający we własnym zakresie będzie dystrybuował posiłki podopiecznym na własnej zastawie kuchennej. Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie zorganizować mycie i wyparzania brudnych termosów i pojemników transportowych oraz zabieranie resztek pokarmowych od Zamawiającego. Zabieranie pojemników i odpadków pokonsumpcyjnych musi odbywać się codziennie 4.Wykonawca musi przestrzegać procedur higienicznych dotyczących higieny rąk, środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością. Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków, potwierdzonych każdorazowo przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego odbierające posiłki. Pracownicy Wykonawcy zajmujący się produkcją, transportem i dystrybucją posiłków do Zamawiającego zobowiązani są do zachowania czystego i schludnego wyglądu oraz posiadania aktualnego wpisu w książeczkach zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)przygotowanie i dostarczanie posiłków (w tym co najmniej jeden gorący: obiad dwudaniowy – dostarczony bez konieczności jego odgrzewania przez Zamawiającego) do wyznaczonego pomieszczenia Subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie (zwanego dalej „Centrum”), przez siedem dni w tygodniu (w tym dni robocze, wolne od pracy i święta), dla maksymalnie 15 osób, zgodnie z zamówieniami Centrum, o określonych porach: •śniadanie i II śniadanie: dostawa w godz. 7:10 – 7:30 •obiad i deser: dostawa w godz. 12:10- 12:30 •podwieczorek i kolacja: dostawa w godz. 17:10-17:30 lub razem z obiadem b)codzienne odbieranie w ramach dostawy danego posiłku, resztek żywieniowych powstałych po poprzednim posiłku, a także ich utylizowanie, wraz z zapewnieniem Zamawiającemu odpowiednich szczelnie zamykanych pojemników na przechowywanie resztek pożywienia do czasu ich odbioru, c)codzienne odbieranie pojemników po dostarczonej żywności a także ich dezynfekcja lub utylizacja – odbiór pojemników będzie się odbywał trzy razy dziennie, przy okazji dostawy posiłku kolejnego d)pobieranie i przechowywanie próbek żywności z dostarczonych posiłków według obowiązujących przepisów prawa, e)zapewnienie spełniania wymagań zdrowotnych i higienicznych niezbędnych do pracy z żywnością, przez personel zatrudniony do obsługi wykonania usługi, f)przygotowywanie posiłków w obiekcie posiadającym decyzję inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do produkcji żywności i prowadzenia usług żywienia w systemie cateringowym, g)dostarczanie posiłków samochodem posiadającym dokument stacji sanitarno-epidemiologicznej, dopuszczający do przewozu posiłków, w przypadku jeżeli taka opinia jest wymagana przez obowiązujące przepisy prawa, h)realizacji przygotowania posiłków przez osoby o doświadczeniu w wykonywaniu usługi przygotowania posiłków wynoszącym … miesięcy (zgodnie z treścią oferty) Zobowiązania Wykonawcy: a)Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów i potraw zdatnych do spożycia oraz wykonywania posiłków z produktów zdatnych do spożycia, b)Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków gotowanych w tym samym dniu, w którym jest świadczona usługa cateringowa, c)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy żywność (potrawy lub napoje) przygotowane i dostarczone przez niego spowodują chorobę lub rozstrój zdrowia u podopiecznych Centrum, co będzie udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim, d)Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem organizacyjnym i technicznym koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy, e)Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości posiłków, niż maksymalna, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością posiłków, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego. Podstawą rozliczenia jest osobodzień (rozumiany jako komplet posiłków dla jednej osoby na jeden dzień), w tym: 1)śniadanie i II śniadanie 2)obiad i deser 3)podwieczorek i kolacja Każdy posiłek podstawowy musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw i owoców. Do obiadu musi być dostarczony kompot, do śniadania musi być dostarczona herbata lub kawa rozpuszczalna, do kolacji musi być dostarczona herbata. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego miesięcznego zestawienia ilości dostarczonych posiłków. 7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do SIWZ nr 2. 21. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przy realizacji usług cateringowych, co najmniej jedną osobę: a) bezrobotną w pełnym wymiarze pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub b) inną osobę niż określona art. 29 ust. 4 pkt 1, 2 lub 3, ustawy Pzp, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217 i 730) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W związku z faktem, iż Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o którym mowa w rozdz. III.3) dotyczy wyłącznie nie podlegania wykluczeniu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). 3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. b) Oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ. c) Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. d) Pełnomocnictwo o którym mowa w VIII. 2 i 3 SIWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy (w tym zakłady pracy chronionej) spełniający którykolwiek z warunków określonych w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy, u których minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do którejś z kategorii (ust. 2 pkt. 1-8) jest nie mniejszy niż 50% osób zatrudnionych przez Wykonawców (w tym zakłady pracy chronionej) albo ich jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na każdym etapie prowadzonego postępowania dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, tj.: a) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych; b) dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach