Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych do placówek Stowarzyszenia Siemacha Spot, Mogilska 58 i Siemacha Spot, Ptaszyckiego 6 w Krakowie.

Stowarzyszenie SIEMACHA ogłasza przetarg

 • Adres: 31-146 Kraków, ul. Długa 42
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 632 11 88 , fax. 12 425 07 55
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie SIEMACHA
  ul. Długa 42 42
  31-146 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 632 11 88, fax. 12 425 07 55
  REGON: 35683807800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemacha.org.pl (zakładka - wychowanie, zakładka - Zamówienia Publiczne)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych do placówek Stowarzyszenia Siemacha Spot, Mogilska 58 i Siemacha Spot, Ptaszyckiego 6 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w postaci cateringu codziennego i okolicznościowego do placówek Stowarzyszenia SIEMACHA w Krakowie. Średnia przewidywana ilość posiłków codziennych w terminie realizacji zamówienia to 6900 dla placówki 1 (Mogilska) i 10800 dla placówki 2 (Ptaszyckiego). Zamówienie obejmuje ponadto obsługę imprez okolicznościowych takich jak święta czy urodziny organizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 550000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siemacha.org.pl (zakładka - wychowanie, zakładka + Zamwienia Publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach