Przetargi.pl
Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468332021 , fax. +48468333228
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468332021, fax. +48468333228
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rekrutacja oraz kierowanie na podstawie umów prawa cywilnego, osób niebędących pracownikami Wykonawcy do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i załącznikach stanowiących jej integralną część oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 594 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający gwarantuje realizację umowy w zakresie 80% wartości brutto umowy. W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20% wartości brutto umowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Maksymalna liczba osób skierowanych do pracy tymczasowej: 14. Maksymalna liczba godzin pracy 1 osoby skierowanej do pracy tymczasowej w okresie obowiązywania umowy: 1100 h. Maksymalna liczba godzin pracy 14 osób skierowanych do pracy tymczasowej w okresie obowiązywania umowy: 15400 h. Miejsce pracy: Sad Doświadczalny Dąbrowice, Pole Doświadczalne Skierniewice; Sad Pomologiczna Skierniewice; Pole Ekologiczne Skierniewice. Wymiar czasu pracy: od poniedziałku do piątku (od godz. 7:00 do 17:00) w soboty (od godz. 7:00 do 13:00). Zakres pracy osób skierowanych do pracy tymczasowej: - prace pielęgnacyjne pól i sadów doświadczalnych: cięcie drzew, cięcie letnie drzew, formowanie drzew, przerzedzanie zawiązków, odchwaszczanie i koszenie chwastów, aplikacja nawozów i materiałów organicznych oraz inne zabiegi pielęgnacyjne; - zakładanie i likwidacja konstrukcji nośnych w uprawach sadowniczych; - prace pomocnicze przy obsłudze i konserwacji systemu nawodnieniowego; - zbiór owoców wszystkich gatunków (praca na wysokości do 2 m), sortowanie i pakowanie owoców; - transport owoców i warzyw do chłodni lub innych pomieszczeń; - prace porządkowe na polach i w sadach oraz w otoczeniu i w pomieszczeniach gospodarczych; - uprawa mechaniczna pól, zabiegi mechaniczne i inne prace fizyczne w polu, sadzie i na terenie zakładów. Obowiązki osób skierowanych do pracy tymczasowej: Osoba skierowana do pracy tymczasowej zobowiązana jest w szczególności: - do wykonywania zleconych prac zgodnie ze sztuką rolniczą oraz w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym BHP i ppoż.; - do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego aktów wewnętrznych dot. wykonywania pracy na terenie Zamawiającego w szczególności regulaminów i zasad dotyczących BHP i ppoż.; - chronić i zabezpieczać mienie Zamawiającego i podmiotów trzecich przed kradzieżą; - do utrzymywania miejsca pracy w porządku tj. do składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób bezpieczny, do usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, a po zakończeniu prac pracownik przekaże uporządkowany teren, na którym wykonywane były prace, gotowy do odbioru przez Zamawiającego; - dołożyć wszelkich starań, aby prace wykonać najlepiej i w możliwie najkrótszym czasie; - do wykonywania prac w sposób, który nie będzie uciążliwy dla środowiska naturalnego; - do wykonywania wszelkich zabiegów z zastosowaniem środków chemicznych po uzyskaniu zgody Zamawiającego; - do niezwłocznego usuwania wszelkich stwierdzonych przez Zamawiającego usterek, w szczególności naruszenia zasad sztuki rolniczej. Wymagania szczególne dot. osób skierowanych do pracy tymczasowej: Wykonawca skieruje do pracy tymczasowej u Zamawiającego: 1) 4 osoby uprawnione do prowadzenia ciągnika z przyczepą (prawo jazdy kat. B+E lub C+E lub T) 2) 6 osób z predyspozycjami do dźwigania przedmiotów cięższych niż 30 kg oraz zdolnych do obsługi kosy spalinowej wibrującej. Wynagrodzenie pracowników tymczasowych: Minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania pracy tymczasowej przez osobę skierowaną do pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79610000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, uprawniający do świadczenia usług pracy tymczasowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku Wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie powyższe może zostać złożone wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach