Przetargi.pl
Świadczenie napraw i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu w Składnicach Agencji Rezerw Materiałowych.

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 22 360 91 10 , fax. 48 22 360 91 01
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Grzybowska 45 45
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 22 360 91 10, fax. 48 22 360 91 01
  REGON: 01219930500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie napraw i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu w Składnicach Agencji Rezerw Materiałowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu w Składnicach Agencji Rezerw Materiałowych w: Niemcach, Starym Sączu i Szepietowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przewiduje prawo opcji w wysokości do 30 % zamówienia podstawowego. Zakres opcji obejmuje świadczenie opcjonalnych napraw i konserwacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena brutto jednej roboczogodziny naprawy opcjonalnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach