Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32100 Proszowice, ul. Kopernika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123 865 105 , fax. 123 865 258
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kopernika 13
  32100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 123 865 105, fax. 123 865 258
  REGON: 30059300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcania i transportu odpadów grupy 18 i dokumentu potwierdzającego dysponowanie instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych na terenie Województwa Małopolskiego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach