Przetargi.pl
świadczenia usług porządkowo – czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 20 84 800 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Łodzi
  ul. Andrzeja Struga 86
  90-557 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 20 84 800, fax. -
  REGON: 00031639300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmpolesie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenia usług porządkowo – czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie na rzecz zamawiającego usług mających na celu zapewnienie czystości i porządku powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych jednostek organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w GETIN BANK nr rachunku 37 1560 0013 2026 0000 1371 0001 z dopiskiem „WADIUM usługi porządkowo-czystościowe ZP/1/2019r.” 5. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert wpłynie na rachunek zamawiającego. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium. 6. Oryginał dokumentu stanowiącego wadium składanego w formie innej niż pieniężna, Wykonawca załącza do składanej oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie- jeżeli dotyczy 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie – jeżeli dotyczy. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 5. Dowód wniesienia wadium. 6. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekażą zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP . Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – oryginał . W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie występujących, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach