Przetargi.pl
SVA/U/4620-2/2020: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na terenie kompl. wojsk. Książenice, Rzeszów, Przasnysz, Modlin, Kazuń Nowy, Janów

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/U/4620-2/2020: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na terenie kompl. wojsk. Książenice, Rzeszów, Przasnysz, Modlin, Kazuń Nowy, Janów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na terenie kompl. wojsk. Książenice, Rzeszów, Przasnysz, Modlin, Kazuń Nowy, Janów. Zamawiający podzielił zamówienie na sześć części, tj.: Część zamówienia nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu ciepłowniczego na terenie kompleksu wojskowego Książenice; Część zamówienia nr 2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wymiennikowego węzła cieplnego w budynku nr 5 i 10 na terenie kompleksu wojskowego w m. Rzeszów przy ul. Langiewicza 4; Część zamówienia nr 3 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku warsztatowego nr 372 na terenie RWT Modlin w m. Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Gen. Wojciecha Chrzanowskiego; Część zamówienia nr 4 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 9 na terenie kompl. wojsk. w m. Przasnysz; Część zamówienia nr 5 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji odgromowej budynku nr 24 na terenie kompl. wojsk. w m. Kazuń Nowy. Część zamówienia nr 6 - Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazowej instalacji wewnętrznej podziemnej na terenie kompl. wojsk. w m. Janów k/Mińska Mazowieckiego. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o których mowa powyżej, a które następnie służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które maja być zapewnione przez te materiały i urządzenia. Przedmiot zamówienia należy wykonać z wyżej wymienionymi warunkami oraz zgodnie z projektami umów stanowiącym załącznik nr 5.1 - 5.6 do SIWZ, a także opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 9.1 - 9.5 do SIWZ (odpowiednio dla Części nr 1, 2, 3, 4, 5).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach