Przetargi.pl
SVA/NDM/4620-14/2020 Odbiór, transport, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów przemysłowych z terenu budowy przy ul. Waldorffa w Warszawie zadanie pn. Przebudowa budynku na internat przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie zadanie inwestycyjne numer WAW22.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/NDM/4620-14/2020 Odbiór, transport, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów przemysłowych z terenu budowy przy ul. Waldorffa w Warszawie zadanie pn. Przebudowa budynku na internat przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie zadanie inwestycyjne numer WAW22.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów przemysłowych z terenu budowy w przebudowywanym budynku na internat przy ul. Waldorffa 37w Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu niezawierające rtęci, PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywicę, szczelne zespoły okienne, kondensatory) i innych substancji niezabezpieczonych ( w tym odpadów zmieszanych) – kod odpadu 17 09 04, 2) opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 15 01 01, 3) opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu 15 01 02, 4) opakowania z drewna – kod odpadu 15 01 03, 5) drewno – kod odpadu 17 02 01, 6) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – kod odpadu 17 01 01, 7) gruz ceglany – kod odpadu 17 01 02, 8) mieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – kod odpadu 17 01 07. Odbiór odpadów – wymiana kontenera KP7 w ilości 86 kursów. Ostateczna wartość umowy będzie wynikała z ilości dokonanych wywozów i ceny jednostkowej za wywóz 1 kontenera. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie trwania Umowy, prawo niezrealizowania do 40% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy lub możliwość zwiększenia do 40% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach