Przetargi.pl
SVA/NDM/4620-12/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek internatowy dla tymczasowego zakwaterowania żołnierzy zawodowych– Zadanie WA W22 – Wykonanie płyty żelbetowej w przebudowywanym obiekcie.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/NDM/4620-12/2020: Przebudowa budynku hotelowego przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek internatowy dla tymczasowego zakwaterowania żołnierzy zawodowych– Zadanie WA W22 – Wykonanie płyty żelbetowej w przebudowywanym obiekcie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac w zakresie robót budowlanych i wykończeniowych na przebudowywanym budynku hotelowym przy ul. Waldorffa 37 w Warszawie. Zamówienie obejmuje wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową tj.: a) roboty ziemne – wykopy pod płytę żelbetową; b) roboty żelbetowe – wykonanie płyty żelbetowej; c) utylizacja i wywóz materiałów d) wykonania projektu organizacji robót i technologii e) wykonania dokumentacji powykonawczej (4 egzemplarze w formie papierowej i elektronicznej). W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty zakupu i dostawy materiałów oraz niezbędnego sprzętu do wykonania robót, a także koszty utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną). Zakres prac obejmuje także, usunięcie usterek i nieprawidłowości ujawnionych w czasie realizacji Umowy i Okresie Gwarancyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji (dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) - załącznik nr 9 do SIWZ. Ilość robót określona jest w Tabeli elementów rozliczeniowych (załącznik nr 10 do SIWZ), którą należy uzupełnić i złożyć wraz z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach