Przetargi.pl
SVA/K/4620-9/2020: Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku garażowym nr C2 w ramach rozbudowy PST-2 dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie nr 24393)

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/K/4620-9/2020: Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku garażowym nr C2 w ramach rozbudowy PST-2 dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie nr 24393)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na : Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku garażowym nr C2 w ramach rozbudowy PST-2 dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie nr 24393). Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz OPU – załącznik nr 2 do umowy – będące podstawą do wyceny zamówienia, a także przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ). Dokumentację projektową wykraczającą poza zakres przedmiotu zamówienia należy potraktować informacyjnie. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, nie stanowiącym wystarczającej podstawy do wyceny zamówienia. W razie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową pierwszeństwo przy wycenie zamówienia ma dokumentacja projektowa. Wymagana jest wycena przedmiotu zamówienia w formie tabeli elementów robót, której wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej z dniem podpisania umowy dostarczyć Zamawiającemu pomocniczy kosztorys ofertowy, który może zostać sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ. Kosztorys ofertowy, będący uszczegółowieniem tabeli elementów robót, będzie podstawą do rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym za wykonanie części robót w ramach fakturowania częściowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach