Przetargi.pl
SVA/J/4620-82/2020: Dostawa materiałów elektrycznych w ramach zadania „Remont budynku nr 22 w kompleksie wojskowym nr 8705 w Oświęcimiu – 460803”

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/J/4620-82/2020: Dostawa materiałów elektrycznych w ramach zadania „Remont budynku nr 22 w kompleksie wojskowym nr 8705 w Oświęcimiu – 460803”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych według zestawienia w postaci formularza cenowego i załączonej dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje producenta o materiałach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obsługi w języku polskim. Miejsce dostawy: Oświęcim os. Rotmistrza Pileckiego 37. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość poszczególnych towarów znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą. Uwaga: Podane ceny w formularzu cenowym powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania do 30 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym lub możliwość zwiększenia do 30 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach