Przetargi.pl
SVA/J/4620-42/2020: Roboty budowlane w budynkach nr 39, 73 i 74 w Siedlcach.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/J/4620-42/2020: Roboty budowlane w budynkach nr 39, 73 i 74 w Siedlcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynkach nr 39, 73 i 74 w Siedlcach. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części, tj.: Część I: Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych w budynku nr 39 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe, warstwy podłoży posadzkowych, posadzki z płytek, wykładziny PCV, okładziny schodów, roboty murowe, tynki zwykłe i gładzie, okładziny ścienne płytkami, malowanie ścian, sufity podwieszane, cokół budynku, opaska wokół budynku, remont gzymsów; 2) roboty sanitarne: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacja przeciwpożarowa, wentylacja grawitacyjna Część II: Wykonanie robót elektrycznych w budynku nr 39 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty elektryczne: demontaże, wewnętrzne trasy kablowe, koryta kablowe, trasy natynkowe, trasy podtynkowe, instalacja elektryczna, główny wyłącznik prądu, system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), kontrola dostępu SKD Część III: Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych w budynku nr 73 i 74 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe, warstwy podłoży posadzkowych, posadzki z płytek, wykładziny PCV, roboty murowe, tynki zwykłe i gładzie, okładziny ścienne płytkami, malowanie ścian, sufity podwieszane, roboty rozbiórkowe zewnętrzne, roboty remontowe zewnętrzne, roboty remontowe przy dachu budynku z obróbkami blacharskimi, remont schodów zew., montaż daszku nad wejściem, opaska wokół budynku, renowacja elewacji; 2) roboty sanitarne: kanalizacja sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacja przeciwpożarowa, wentylacja grawitacyjna Część IV: Wykonanie robót elektrycznych w budynku nr 73 i 74 na terenie Kompleksu Wojskowego w Siedlcach. W ramach zamówienia należy wykonać: 1) roboty elektryczne: demontaże, wewnętrzne trasy kablowe, koryta kablowe, trasy natynkowe, trasy podtynkowe, instalacja elektryczna, główny wyłącznik prądu, instalacja odgromowa, system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), Na wszystkie dostarczone materiały, urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu (najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót budowlanych) informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy) określa dokumentacja oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ (przedmiary robót są wiążące).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: Część I: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100); Część II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100); Część III: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy zł 00/100); Część IV: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100); Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach