Przetargi.pl
Sukcesywnych dostawy środków dezynfekcyjnych w/g zadań 1,2,3,4,4a,5,6,7

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 902 314 , fax. 413 902 319
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 902 314, fax. 413 902 319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.konskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywnych dostawy środków dezynfekcyjnych w/g zadań 1,2,3,4,4a,5,6,7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad nr 1 środki dezynfekcyjne - narzędzia chirurgiczne. Zad nr 2 - dezynfekcja rąk, Zad nr 3 - dezynfekcja małych powierzchni i urządzeń medycznych, zad 4 - dezynfekcja myjni endoskopowej, zad 4a - dezynfekcja myjni endoskopowej INNOWA E 3 NEW. Zad 5 - termicznej dezynfekcji narzędzi i sprzętu, zad 6 -dezynfekcji aparatów do hemodializy, zad 7 - Środek do mycia powierzchni w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni, Apteki, DSH, Działu Technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631608-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną