Przetargi.pl
Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu zużywalnego do aparatu do znieczuleń PRIMUS

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-371 Kielce, ul. Prosta
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 618 525 , fax. 413 687 424
 • Data zamieszczenia: 2021-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
  ul. Prosta 30
  25-371 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 618 525, fax. 413 687 424
  REGON: 29050391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup i dostawa sprzętu zużywalnego do aparatu do znieczuleń PRIMUS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu zużywalnego do aparatu do znieczuleń PRIMUS zgodnego z opisem asortymentowo i ilościowym wyszczególnionym w Załączniku nr 2 do zaproszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach