Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej obejmujące: 1) pranie wodne lub czyszczenie chemiczne, 2) suszenie, 3) krochmalenie, 4) maglowanie-prasowanie, fasonowanie, naprawę uszkodzonej w wyniku procesu prania pościeli (zszywanie) W ramach świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu brudnego asortymentu przeznaczonego do prania oraz do dostarczenia czystego asortymentu po praniu. 2. Kod CPV 98.31.00.00-9. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. 1) Część I Wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej zlokalizowanych w Gdańsku:  - pranie wodne z krochmaleniem (z wyjątkiem ręczników), maglowaniem i naprawą uszkodzonej podczas prania pościeli (zszywanie)  - pranie wodne z prasowaniem i fasonowaniem  - czyszczenie chemiczne z prasowaniem i fasonowaniem. 2) Część II Wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie:  - pranie wodne z krochmaleniem (z wyjątkiem ręczników), maglowaniem i naprawą uszkodzonej podczas prania pościeli (zszywanie)  - pranie wodne z prasowaniem i fasonowaniem  - czyszczenie chemiczne z prasowaniem i fasonowaniem. 3) Część III Wykonywanie usług pralniczych wraz z transportem dla Ośrodka Doświadczalnego Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w Iławie  - pranie wodne z krochmaleniem, maglowaniem i naprawą uszkodzonej podczas prania pościeli (zszywanie) 4. Szczegółowy opis oraz ilości przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określają formularze rzeczowo-cenowe stanowiące załączniki nr 2a-2c do SIWZ. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzach rzeczowo-cenowych. Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1) część I – 4.000,00 zł 2) część II – 900,00 zł 3) część III – nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 po opublikowaniu na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przekazuje zamawiającemu (w oryginale) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca należy do jednej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który również złożył ofertę w tym postępowaniu, wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach