Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne wykonywanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją robót drogowych na terenie miasta Białegostoku zgodnie z załączonym wykazem ulic. 1) Przewiduje się następujący zakres robót rozbiórkowych i towarzyszących. Ilość robót poszczególnych asortymentów robót wymienionych w formularzu cenowym jest orientacyjna i może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie) przy założeniu, że wartość całkowita nie przekroczy kwoty umownej brutto. W przypadku zaistnienia pilnej konieczności wykonania robót rozbiórkowych nie ujętych w załączonym wykazie ulic, zostaną one zlecone wykonawcy w ramach zawartej umowy. Zakres i opis sposobu prowadzenia rozbiórek - odwrotnie do technologii wznoszenia obiektów budowlanych tego typu. Drogi dojazdowe do terenu prowadzonej rozbiórki należy doprowadzić do stanu sprzed rozbiórki i utrzymać we właściwym stanie w trakcie rozbiórki. Budynki/budowle: 1) prace przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) roboty ziemne związane z likwidacją posadowienia budynku, budowli - szamba/studnie zasypaniem dołów po rozbiórce wraz z wyrównaniem terenu, 3) rozbiórka: a) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, b) konstrukcji drewnianej dachu krytego blachą, eternitem, dachówką itp. c) ścian zewnętrznych i wewnętrznych o konstrukcji drewnianej, murowanych i żelbetowych, d) demontaż stropów o konstrukcji drewnianej i żelbetowej, e) podłogi drewnianej, betonowej i in. f) fundamentów i schodów betonowych, żelbetowych g) szamba/studni 4) roboty transportowe: a) wywóz gruzu, i materiałów porozbiórkowych, b) dowóz piasku do zasypania dołów po rozbiórce fundamentów, c) uprzątnięcie placu rozbiórki wraz ze zgrubnym wyrównaniem terenu. wywóz gruzu i drewna na składowisko odpadów komunalnych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz i przekazanie do utylizacji niebezpiecznych odpadów oraz przekazanie Zamawiającemu w trakcie odbioru robót dowodu zdania eternitu do utylizacji. Utylizacja wyrobów niebezpiecznych – eternitu, może być przeprowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę. Ogrodzenia - rozbiórka: roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, demontaż bram, furtek, cokołów i płotów, roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, wywóz złomu stalowego na skład złomu, wywóz drewna, uprzątnięcie terenu wokół. Zasypywanie dołów po cokołach. Teren utwardzony: 1) roboty przygotowawcze i zabezpieczające teren rozbiórki, 2) rozbiórka nawierzchni, 3) roboty transportowe: wywóz na składowisko materiałów porozbiórkowych, 4) uprzątnięcie terenu oraz wyrównanie terenu po rozbiórkach UWAGA Oszacowanie rozmiarów rozbiórki każdorazowo odbywać się będzie przy udziale pracownika ZMK prowadzącego sprawę. Koszty mogą zostać zmniejszone o wartość odzyskanych materiałów: - wartość pozyskanego złomu, - wartość pozyskanego drewna, - wartość odzyskanych płyt (chodnikowe, polbruk, trylinka), cegły itp. i potrącone z należności objętej umową na rozbiórkę, zgodnie z załączoną wyceną materiałów z odzysku. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 12 miesięcy gwarancji od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru każdej zleconej rozbiórki. Wykonawca będzie zobowiązany nabyć od Zamawiającego materiały z odzysku stanowiące złom wg wyceny sporządzonej przez inspektora na podstawie faktury z ,,obciążeniem odwrotnym” wystawionej przez Zamawiającego. Ryzyko utraty lub zniszczenia materiałów z rozbiórki od momentu przekazania terenu rozbiórki obciąża Wykonawcę. Wystąpienie zdarzenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty pełnej kwoty z wyceny. Wykonawca będzie zobowiązany nabyć od Zamawiającego pozostałe materiały z odzysku (poza złomem) wg wyceny sporządzonej przez inspektora na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. Ryzyko utraty lub zniszczenia materiałów z rozbiórki od momentu przekazania terenu rozbiórki obciąża Wykonawcę. Wystąpienie zdarzenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty pełnej kwoty z wyceny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 12 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1, oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony formularz cenowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2A, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach