Przetargi.pl
„Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-157 Warszawa, Anielewicza 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  Anielewicza 6
  00-157 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 140313762
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w okresie od dnia zwarcia umowy do 16 grudnia 2022r. z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w Rozdziale VI SWZ, przy czym termin na dostarczenie zamówienia będzie wynosił każdorazowo 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis sposobu wykonania zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach