Przetargi.pl
Sukcesywne przyjęcie do przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. KS. P. Wawrzyniaka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 523564300 , fax. +48 523564305
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. KS. P. Wawrzyniaka 33
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 523564300, fax. +48 523564305
  REGON: 09158115000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne przyjęcie do przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: przyjęcie do przetwarzania przez wykonawcę od zamawiającego odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem: - 19 05 03 w ilości 6500 Mg wynikających ze specyfiki rozwiązań technicznych i technologicznych cyklu produkcyjnego, systemu wagowego oraz warunków magazynowych, w celu poddania ich przetwarzaniu, zgodnie z określeniem oznaczeń tych procesów w załączniku Nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz załączniku IA do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 1013/2006 ze zm. Zamawiający zastrzega, że ilość przekazanych odpadów w ciągu całego okresu trwania umowy może być mniejsza niż ilość określona w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli złoży ważne zezwolenie na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 w procesie odzysku R3 lub R5,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach