Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy ziemiopłodów - III

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 677 52 77, , fax. 166 775 064
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 16 677 52 77, , fax. 166 775 064
  REGON: 31468400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wszp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy ziemiopłodów - III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. 1–Warzywa okopowe – 6 poz. asort. w różnych ilościach; Zad.2 – Jabłka – 1 poz. asort. w ilości 42 000 kg; Zad.3 – Warzywa – 6 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 4 – Pozostałe warzywa i owoce – 24 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. 5 – Ziemniaki – 2 poz. asort. w różnych ilościach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełniania tych warunków Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń: 1. Oświadczenie wykonawcy- załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wymaga się złożenie potwierdzonej kopii dokumentu rejestracji lub zatwierdzenia podmiotu oferującego środki spożywcze przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub w przypadku produktów odzwierzęcych- właściwej Inspekcji Weterynaryjnej. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogę polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy 3.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli – jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty należy wskazać adres strony z której można pobrać dokument (załącznik nr 1 do SIWZ).Wykonawca zgodnie z pkt. XV oferty, zamiast ww. dokumentu może wskazać adres strony internetowej na której dostępny jest ten dokument. 4.Wymaga się złożenie potwierdzonej kopii dokumentu rejestracji lub zatwierdzenia podmiotu oferującego środki spożywcze przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub w przypadku produktów odzwierzęcych- właściwej Inspekcji Weterynaryjnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach